กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๑

(1st Princess Maha Chakri Award Forum)

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๐

ณ  โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท  กรุงเทพมหานคร

 

วัน – เวลา

รายการ

วันที่ ๑

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐   ห้องประชุม กมลทิพย์  ๑ – ๓

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.

กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น.

กล่าวเปิดการประชุม

โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ถ่ายรูปครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

แถลงข่าวรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2560

(ณ ห้องกมลฤดี)

·       ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

·       ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และลูกศิษย์ ประจำปี 2560

·       ครูรางวัลคุณากร มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และลูกศิษย์

พิธีกรโดย สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เสวนา หัวข้อ STEM education: นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM

โดย Mr. Zainuddin Zakaria  ประเทศมาเลเซีย: การเรียนรู้ไร้พรมแดนด้วยระบบ ICT

Mr. Herwin Hamid  ประเทศอินโดนีเซีย: สุดล้ำเรียนวิทยาศาสตร์ผ่าน ‘สมาร์ทโฟน’             

นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ   ประเทศไทย: วิทยาศาสตร์กับเทคนิคก้างปลาคู่ผู้พิชิต

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

เสวนา หัวข้อ Special Education: นวัตกรรมการดูแลกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

โดย  Ms. Ratanawati binti Haji Mohammad ประเทศบรูไรดารุสซาราม: จากแรงบันดาลใจจากลูกสู่การขยายผลช่วยเหลือเด็กออสทิสติก

Ms. Wang-Lim Ai Lian ประเทศสิงคโปร์: ผู้ริเริ่มโครงการนำร่องด้วยการใช้ดนตรีบำบัด

๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

Show and Share  ๕  กลุ่ม

๑. Ms. Yee Mon Soe  ประเทศเมียนมาร์

๒. Ms. Tauch Bundaul  ประเทศกัมพูชา
๓. Mr. Julio Ximenes Maidera  ประเทศติมอร์ – เลสเต
๔. Mr. William Moraca   ประเทศฟิลิปปินส์
๕. Special Show and Share Session Professor Gaudelli, Teachers’College, Columbia University, USA

วันที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐   ห้องประชุม กมลทิพย์  ๑ – ๓

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

เสวนา เรื่อง Rural Area Education: นวัตกรรมการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

โดย

Mr. .Julio Maidera  ประเทศติมอร์ – เลสเต: ครูผู้ประยุกต์ใช้ศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข และเกษตร บูรณาการกับ IT เชื่อมต่อโรงเรียนเข้ากับโลกภายนอกและความห่างไกล

Mr. William Moraca  ประเทศฟิลิปปินส์: ครูผู้ใช้ความรู้ทลายกำแพงข้อจำกัด สู่การพัฒนาต่อยอดจากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เชื่อมต่อตรงสู่นักเรียนและชุมชน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

Show and Share  ๓  กลุ่ม

๑. Mdm.Ratnawati binti Haji Mohammad ประเทศบรูไนดารุสซาราม

๒. Ms. Khamsoy Vongsamphanh ประเทศลาว
๓. Mrs. Tran Thi Thuy Dung ประเทศเวียดนาม
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

Show and Share  ๓  กลุ่ม

๑. Ms. Wang-Lim Ai Lian      ประเทศสิงคโปร์

๒. Mr. Zainuddin Zakaria  ประเทศมาเลเซีย
๓. Mr. Herwin Hamid      ประเทศอินโดนีเซีย
๔. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ   ประเทศไทย

วันที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ห้องประชุม กมลทิพย์ ๑ – ๓

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

เสวนา เรื่อง School Administration “การบริหารจัดการโรงเรียน”

โดย Mrs. Khamsoy  Vongsamphanh ประเทศลาว: การยกระดับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

Mrs. Tran Thi Thuy Dung ประเทศเวียดนาม: การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม (National Education Issues)

๑.  Holistic Approach to Education and School Readiness ประเทศสิงค์โปร์

๒.  SPN21 and Entrepreneurship in Education ประเทศบรูไนดารุสซาราม

๓.  Smart Indonesian ประเทศอินโดนีเซีย
๔.  2035 Malaysia Educational Blueprint and Targeted Skills ประเทศมาเลเซีย

๕.  Human Resource Development Plan in Education  ประเทศเวียดนาม

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


ดาวน์โหลดกำหนดการ 
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๑ (307.4 KiB, 327 downloads)
กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๑
307.4 KiB
327 Downloads
Details

Comments are closed.