โค้งสุดท้าย คัดเลือก ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ระดับ ‘จังหวัด’ สู่ระดับ ‘ประเทศ’

ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ซึ่งเป็นการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งเข้าสู่กระบวนการที่คณะกรรมการคัดเลือกฯในระดับจังหวัดจะเสนอรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศว่า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสแกนครูดีให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วในประเทศไทย แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นชิ้นงานที่สะท้อนแง่มุมที่น่าสนใจของครูที่ได้รับเสนอชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ข้อเขียนจึงเป็นสิ่งที่ทำให้รู้จักครูได้มากกว่าผลงานที่อยู่ในเล่มเอกสาร ซึ่งขั้นตอนนี้นับเป็นรอยต่อสำคัญในการนำเสนอครูในทุกมิติ คณะกรรมการคัดเลือกฯในระดับจังหวัดจึงเป็นบุคคลสำคัญในการนำเสนอคุณความดีของครูในจังหวัดของท่านให้เป็นที่ประจักษ์โดดเด่น ขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการคัดเลือกครูดี โดยยึดฐานจังหวัดเป็นที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนจุดจัดการจากการคัดเลือกครูจากส่วนกลางเป็นการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้คัดเลือกครูดีในท้องถิ่นด้วยทั้งนี้ ดร.เบญลักษณ์ยังกล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต จากการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมิโอ) ครั้งที่ 39 ซึ่งมีวาระพิเศษโดยเชิญผู้แทนระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเร็วๆนี้ว่า ในแต่ละประเทศมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ยกย่องรางวัลนี้เทียบเท่ากับรางวัลครูที่สูงสุดในระดับชาติ เช่น รางวัล Presidential award ของประเทศสิงคโปร์ โดยแต่ละประเทศจะมีการเพิ่มเกณฑ์ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาครูในประเทศ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับครูที่ดูแลเด็กที่ขาดโอกาส และต้องการการดูแลเป็นพิเศษให้ทั่วถึง เช่น ประเทศบรูไนให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความบกพร่องในทุกประเภท โดยทุกประเทศมั่นใจว่าจะสามารถส่งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลได้ภายในเดือนมีนาคม 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.PMCA.or.th

Comments are closed.