การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ได้เริ่มต้นดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว  โดยมีกระบวนการคัดเลือกถึง ขั้นตอนที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2559 ตามแผนปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ดังนี้
1)  คณะกรรมการมูลนิธิได้ให้ความเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน รายละเอียดตามภาพแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
2) คณะกรรมการมูลนิธิ กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

Plan_2016