หลักเกณฑ์ วิธีสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 29.4 MiB5232แบบบันทึกความโดดเด่น "ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (สำหรับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง)1.7 MiB1282แบบเสนอชื่อ "ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (สำหรับลูกศิษย์ ตามประกาศฯ ข้อ 4.4 เป็นผู้เสนอชื่อ)1.2 MiB1647แบบเสนอชื่อ "ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ปี 2560 (สำหรับองค์กร / หน่วยงานตามประกาศฯ ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 เป็นผู้เสนอชื่อ) สำหรับผู้รับการเสนอชื่อในระดับรางวัลคุณากรและครูยิ่งคุณ1.3 MiB1420แบบเสนอชื่อ "ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ปี 2560 (สำหรับองค์กร / หน่วยงานตามประกาศฯ ข้อ 4.1 และข้อ 4.3 เป็นผู้เสนอชื่อ)1.1 MiB1412