การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 (สำหรับประเทศไทย)
Princess Maha Chakri Award

คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด…จุดเริ่มต้น

 • จัดประชุมคณะกรรมการ ทำความเข้าใจ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ
 • สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
 • ระดมพลังการมีส่วนร่วมในจังหวัดของตนอย่างเต็มที่
 • ทำแผนการทำงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • ปฏิทินปฏิบัติงานของจังหวัดสอดคล้องกับส่วนกลาง เชื่อมทั้งประเทศ
 • กลไกจังหวัดและผล เป็นบทเรียนให้ทั้งจังหวัดอื่นและประเทศอื่น
 • การยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เหมาะสมเป็นคุณค่าต่อสังคมและประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะที่มีแนวทางพิจารณา

สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

 • ลักษณะการสอน/การจัดการเรียนรู้
 • ผลการสอน/การจัดการเรียนรู้
 • มีการยกย่องมาจากหลายหลากหลายทาง
 • มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

 • มีพฤติกรรมที่ดีงาม
 • เป็นแบบอย่างของการทุ่มเท
 • ผลที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้
 • ผลงานมีคุณภาพเพียงพอ เผยแพร่ได้

ดาวน์โหลด Presentation : การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 (สำหรับประเทศไทย)

Presentation : การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 (สำหรับประเทศไทย) (6.9 MiB, 249 downloads)

20160722-Presentation_PR02

Comments are closed.