การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
เนื่องในโอกาสวันครูโลก เรื่อง
“การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลง” 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ในโอกาสวันครูโลก เรื่อง การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลง ที่จัดขึ้นในวันนี้

โลกเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิดทั้งข้อดีและข้อเสีย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชากรโลก การจัดการศึกษาเพื่อให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงมีความสำคัญยิ่ง ครู เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้ จึงควรพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนพัฒนาในสรรพวิทยาต่าง ๆ ขณะเดียวกัน การอบรมสั่งสอนเยาวชนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ก็เป็นสิ่งสำคัญเสมอกัน จะละเลยเสียไม่ได้ นอกจากครู ผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาก็ควรจะต้องปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนการศึกษาที่เหมาะสม และส่งเสริมการฝึกอบรมครูให้เป็นผู้มีความรอบรู้ทันสมัย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะสามารถสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และดำรงอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของโลก

ได้เวลาอันควร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ณ บัดนี้ ขออำนวยพรให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญจงทั่วกัน.

การประชุมสมัชชา
การศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑
เรื่อง การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก และรู้สึกชื่นชมที่ได้ทราบว่าการประชุมในงานวันครูโลกเมื่อปีที่แล้ว มีผลสืบเนื่องให้เกิดสมัชชาการศึกษาแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่าง ๆ เจริญรุดหน้าไปอย่างฉับไว การศึกษาในโลกยุคใหม่ถือความสามารถในการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การจัดการความรู้ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสำคัญ ครูจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด ควรมีโอกาสรับความรู้และข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้ก้าวทันยุค ทันสมัย

ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน การให้การศึกษา การอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม แม้เป็นภารกิจอันหนัก หากแต่ได้กุศลอนันต์ เพราะผลที่เกิดขึ้นเป็นคุณอย่างยิ่งแก่ประเทศชาติและมนุษยชาติ

ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมประสบผลสำเร็จสมดังเจตนารมณ์ทุกประการ.

 

งานวันครูโลก ๒๐๐๔ 
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาร่วมงานวันครูโลก ที่คุรุสภาและสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับหลายองค์กรทางการศึกษา จัดขึ้นในวันนี้

การศึกษามีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานภาพใดและอยู่แห่งหนใด ในปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาต่าง ๆ หลายองค์กรล้วนสนับสนุนคำขวัญ Education for All การศึกษาเพื่อทุกคน และร่วมกันผลักดันให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ ทั่วโลก

การที่จะทำให้เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพดังกล่าวสำเร็จ ลุล่วงไปได้ ย่อมต้องอาศัยครูเป็นปัจจัยสำคัญ แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครูได้ เพราะการศึกษามิใช่เป็นเพียงการรับความรู้ รับข้อมูลข่าวสารเท่านั้น สิ่งสำคัญกว่าคือ การฝึกคิด การบ่มนิสัยให้แต่ละคนสามารถพึ่งพาตนเอง และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ส่วนนี้ต้องใช้คนสอนเท่านั้น ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใด ก็ยิ่งต้องการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเพียงนั้น ครูต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันโลก จึงจะสามารถอบรมบ่มนิสัยคนในยุคใหม่ได้

งานวันครูโลกที่จัดขึ้นวันนี้แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกให้ความสำคัญแก่ครู ครูทุกท่านควรภูมิใจที่เป็นผู้มอบสิทธิพื้นฐานให้แก่มนุษย์ วิชาครูจึงถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงในทุกยุคทุกสมัย

ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันครูโลก ณ บัดนี้ ขออำนวยพรให้ครูทุกท่านทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
SEAMEO – UNESCO Education Congress and Expo 
ในหัวข้อ 
“การปรับเปลี่ยนเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง” 
ณ ห้องบอลรูม โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
It is a great pleasure for me to be here at the opening of SEAMEO – UNESCO Education Congress and Expo. I wish to congratulate the host organisations on their successful collaboration. It is essential to create this kind of opportunities for effective communication between various stakeholders in order to share best practices, generate new ideas and fresh approaches and avoid overlap in projects and activities undertaken. It is this sharing of knowledge and information that will help us be more responsive to the needs and aspirations of all citizens, regardless of age, profession, distance or geography and will ensure our people’s ability to adapt to rapidly changing times and needs.

We all admit the fact that investment in education benefits overall quality of life, accelerates economic growth, impacts on health and nutrition, and affects natural resource management. For this reason, we should make every effort to meet our international commitment to Education for All in all countries of the world. We must constantly question whether the education received is relevant in the world we live in today.

I would like to thank SEAMEO and UNESCO for hosting this Congress and also the co-host, the Ministry of Education of Thailand. I believe that the Congress will make a valuable contribution to issues of education and development in the region.

I now declare the Congress open and wish you all pleasant and productive three days.

Comments are closed.