ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หัวข้อ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ทาง https://qrgo.page.link/35nmo https://youtu.be/vp2P9jnHhpo รับชมถ่ายทอดสด: https://youtu.be/gsT1IQ652Wo รอบบ่าย https://youtu.be/vp2P9jnHhp
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม PMCA สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการนี้ ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ก...
More

ยินดีต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา สักการะพระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นายทวี บุณยเกตุ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และศาลตายาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาวันแรก มีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มา: ข่าวคุรุสภา KPSNews
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมกับ คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 2563 และ 1 ก.ย. 2563 ที่มีผู้ว่าราชการระดับจังหวัดเป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีความเป็นมา เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระช...
More

เชิญทุกท่านร่วม การประชุมวิชาการ Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่”

เชิญทุกท่านร่วม การประชุมวิชาการ Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่” วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนร่วมสัมมนาออนไลน์ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1EnoEZo_uO5VDgPzxmbUA1KYgvpGOoWuetJR1sW03bOA/viewform?edit_requested=true #PMUA #บพท. #งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ #เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ พบกับ 📍 ปาฐกถาพิเศษ “ Transforming University for the Future...
More

คุรุสภา ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020

เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน” ระหว่างวันที่ 19​ กันยายน​ – 21 ตุลาคม 2563 การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับครู โดยมี หลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) 8 หลักสูตร (หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล รวมทั้งเทคนิคการ...
More

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น ทีม ทุ่งหว้าวรวิทย์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล

“วันที่ครูจะทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ เป็นวันสุดท้าย ตลอดการเป็นครูที่ผ่านมา ครูของผมไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของการเป็นครูอย่างเดียว แต่ครูของผมเป็นมากกว่านั้น ครูเป็นทุกอย่างของลูกศิษย์” รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) ประเภท : นักเรียน
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เชิญชวนเสนอชื่อ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 4 ครูผู้ใช้ทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ชี้ถึงบทบาทครูสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่หอสมุดคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเปิดตัวการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส...
More

กำหนดการแจ้งเรื่องการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ประธานและคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด อย่างน้อย ๖ ท่าน เข้าประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑) ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานมอบหมาย ๒) ผู้แทนกรรมการ ๑ ท่าน ๓) ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๑ ท่าน ๔) ฝ่ายเลขานุการ ๓ ท่าน การประชุมดังกล่าวได้กำหนดไว้ ดังนี้ ภาคเหนือ                          วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ภา...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เกี่ยวกับความเป็นมาและภารกิจของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี บทบาทและผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำป...
More