หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ในประกาศนี้ “คณะกรรมการวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีบทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายชื่อค...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดเสวนาออนไลน์ The New Normal School ครั้งที่ 2 ศึกษาบทเรียนนานาชาติ เตรียมพร้อมครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน-โรงเรียน และหน่วยงานรัฐรับมือและปรับแผนการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารทุกช่องทางในมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19

การเสวนา The New Normal School ออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง การเรียนการสอนและเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผ่านโปรแกรมซูม โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ พร้อมทั้งเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมในการเสวนากว่า 200 คน โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก...
More

สัมภาษณ์พิเศษ: ครูเล ทัน เลียม การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ประเทศเวียดนาม

มาคุยกับครูเลียม : เล ทัน เลียม จากโรงเรียนมัธยมชนเผ่า ฮิมลามเมืองเฮ่ายางทางตอนใต้ประเทศเวียดนาม และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ประเทศเวียดนาม ให้สัมภาษณ์พิเศษถึงสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน การเปิดโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรกที่เปิดให้นักเรียนโรงเรียนตามปกติ " ครูเลียม เป็นครูวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีครูเลยใช้สถานการณ์นี้ จึงชวนนักเรียนออกแบบเครื่องมือฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการป้องกันไวรัสที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและงบประมาณที่ม...
More

นโยบายและแนวปฏิบัติต้านไวรัสโควิดของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและอบรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นโบายและแนวปฎิบัติ ของคณะกรรมการบริหารป้องกัน ต้านไวรัส COVID-19 แห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้มีการตรวจสอบและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในชุมชน  พบว่า ประเทศเวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในชุมชน ในรอบ 21 วันที่ผ่านมา และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้แนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยให้นักเรียนกลับเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม จึงกำหนดนโยบายและมาตราการให้ปฎิบัติโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ...
More

Live เสวนา The New Normal School เรื่อง “การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสารและการเฝ้าระวังสุขภาพ”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา ออนไลน์ เรื่อง "การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสารและการเฝ้าระวังสุขภาพ"  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. กำหนดการ 16.30 น. Recap Scope & Meeting ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร Session 1: การเรียนการสอน 16.35-16.53 การปฏิบัติจริง การเรียนการสอน ประสบการณ์จากอุดมศึกษา ระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา ดร.วิมลศรี ปรีดาสวัสดิ์ (มจธ.) 16.50-17.05 การเรียนการสอน K-9 ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล (สนก. สพฐ.) 17.05-17.45 การปฏิบัติจริง (ประถม-มัธยม ...
More

เวียดนามพร้อมรับเปิดเรียนใหม่ นักเรียนร่วมสร้างนั่งร้านกำจัดเชื้อสร้างความมั่นใจปลอดภัยเมื่อมาโรงเรียน

นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนพื้นที่ประสานหลักกับภาคการศึกษาของเวียดนามและลาว รายงานเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำประเทศเวียดนาม ที่กำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ไปทั่วโลก ว่า หลายพื้นที่ในประเทศเวียดนาม เริ่มเปิดเทอมแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด หล่าวกาย (Lào Cai) ภาคเหนือของเวียดนาม ชึ่งเป็นพื้นที่ของครูตรัน ถิ ถี่ ยุง (Trần Thị Thuỳ Dung) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนแรกของประเทศเวียดนาม  ปี 2015   ซึ่งปัจจุบันคร...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดมเสวนา “การปรับตัวรับมือสถานการณ์ COVID-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School) อย่างไรดี” เปิดแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนจากทุกมุมโลก เพื่อศึกษาความพร้อมสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และมาตรการรับมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย

ในการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การปรับตัวรับมือสถานการณ์ COVID-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่ (New Normal School) อย่างไรดี”  จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติจากประสบการณ์ทั่วโลก ในการปรับตัวรับมือสถานการณ์ COVID-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมจากภาคการศึกษาและสาธารณสุข ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธ...
More

การเตรียมการและมาตรการช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของ กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับช่วงเปิดภาคเรียน โดยให้เตรียมเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน 3 ระดับชั้น ได้แก่ 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับชั้นเรียนและระดับการศึกษาอื่นๆ ให้งดการเรียนการสอนไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศของรัฐบาล และคณะเฉพาะกิจ เพิ่มเติม โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคน ดังนี้ ให้ทุกภาคส่วน ของแขนงศึกษาธิการและกีฬา เฝ้าระวัง ติดตาม  ควบคุ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558 อินโดนีเซีย สร้างแอปพลิเคชันบนมือถือติดตามเฝ้าระวังนักเรียนอย่างใกล้ชิดให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านพักเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบ และมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักเรียน จึงกำหนดให้นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังในมาตรการป้องกัน ขณะที่ ครู เฮอวิน ฮามิด (Mr. Herwin Hamid) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2558 จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน Junior High School Kendari มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้ Smart ...
More

ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์ ทำได้อย่างไร สำหรับครูไทย”

หัวข้อ ”สอนออนไลน์ ทำได้อย่างไร สำหรับครูไทย" หากจะต้องสอนออนไลน์ ท่านพร้อมไหม แวะมาคุยกับเรา เพื่อ ร่วมกันคิด ร่วมกันเตรียมความพร้อม วันที่ 5 พ.ค.2563 นี้ เวลา 10.00-11.00 น.  ที่บ้านท่าน เข้าร่วมโดยใช้โปรแกรม ZOOM  Topic: Training Meeting PMCA Time: May 5, 2020 09:00 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://mizzou.zoom.us/j/95919753569 จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More