ประชุมวิชาการนานาชาติ Show&Share รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562


วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มี
การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 โดยมีครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 จากประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต และครูโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2  

ทั้งนี้ ในงานมีประกอบด้วยการปาฐกาพิเศษจากผู้นำทางการศึกษาในต่างประเทศ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2560 และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยครู 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้  โดยในส่วนของการปาฐกาพิเศษ จัดให้มีการปาฐกาพิเศษจากผู้นำทางการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ในหัวข้อต่างๆ แล้ว ยังจัดให้มีเวทีนำเสนอผลงานของครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ทั้งในลักษณะการอภิปราย (Panel Session) ถึงผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๐ ที่เล่าถึงการทำงานและการขยายผลหลังจากได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วใน 3 มิติคือ 1) กลุ่มครูที่ทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน  ได้แก่ สปป. ลาว ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต 2) กลุ่มที่เน้นการเรียนการสอนสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม และ 3) กลุ่มที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน  ได้แก่ กัมพูชา และอินโดนีเซีย  

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Show and Share Session) ที่ให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2560 จาก 11 ประเทศ ได้มาแบ่งปันจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในด้านเทคนิคการสอน การทดลองปฏิบัติ และนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็นห้องแห่งการแบ่งปันในหัวข้อต่างๆ อาทิ 

 เรื่อง “การใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน” โดยครูซาริปา เอมบง จากประเทศมาเลเซีย การใช้หนังสือพิมพ์เป็นวิธีสอนเพื่อดึงดูดนักเรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” โดยครูสะรับจิต คอร์ บุตรี ฮาดิป ซิงห์ จากประเทศสิงคโปร์ “การสอนบนฐานวัฒนธรรม” โดยครูเฮซุส อินสิลาดา ประเทศฟิลิปปินส์ เรื่อง “ความเหมือนในความต่าง : เครื่องมือการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21” โดยครูจิรัฐ แจ่มสว่าง จากประเทศไทย เรื่องกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนบาเกีย (Baguia) โดย ครูลีโอ โปลดีนา โจนา กูเตเรส   จากประเทศติมอร์-เลสเต เรื่อง “เทคนิคการสอนเขียนเรื่องราวผ่านภาพ” โดยครูเอนชอน รามัน ประเทศอินโดนีเซีย “Student Engagement” โดยครูดี โสพอน ประเทศกัมพูชา เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการนานาชาติ 
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
 ชั้น 22 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง