ครูผู้มอบเครื่องมือการเรียนรู้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin
ประเทศบรูไนดารุซาลาม
ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566

Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin อายุ 44 ปี ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Primary School ในบรูไนดารุซาลาม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Princess Maha Chakri Award 2023 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

ย้อนไปในวัยเด็ก ครู Irwan เริ่มการศึกษาในฐานะที่เป็นเด็กที่เคยประสบความยากลำบากในการสื่อสารภาษา มีปัญหาด้านการพูด การอ่านและสะกดคำ         มีพัฒนาการการอ่านที่ล่าช้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน โดยเฉพาะการอ่านและสะกด แต่ด้วยครอบครัวและครูที่สอนมีความตั้งใจจะช่วยให้เด็กชาย Irwan สามารถเรียนรู้สื่อสารได้ จึงได้มีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางภาษาจนสามารถเรียนรู้ได้ดีในวัยที่โตขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ครู Irwan เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษา เพื่อเป็นทักษะสำคัญและใบเบิกทางความรู้ เมื่อเติบโตขึ้นจึงได้เลือกเรียนในสายการศึกษาด้านภาษาในระดับปริญญาตรีในประเทศบรูไน และได้ศึกษาต่อด้านการสอนภาษาอังกฤษจนจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา 

ความสนใจด้านการสอนภาษาทำให้ครู Irwan มุ่งมั่นที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญให้กับนักเรียนวัยเรียน โรงเรียนของครู  จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งครูพยายามออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนที่แตกต่างหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ สื่อสารและนำไปใช้ด้วยผ่านการลงมือทำและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งครู Irwan ยังให้ความสำคัญกับนักเรียนที่ต้องประสบปัญหาความยากลำบากทางการเรียนรู้ การสื่อสารและการอ่าน เช่นเดียวกับที่ครูสมัยวัยเด็ก ที่โรงเรียนของครูนอกจากนักเรียนจะเรียนรวมแล้ว สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและมีความต้องการพิเศษ โรงเรียนได้จัดให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าวด้วย และครู Irwan ก็จะจัดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้ โดยใช้วันหยุดสุด  สัปดาห์และช่วงพักเพื่อสอนพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนได้ช้าหรือมีปัญหาด้านการสื่อสารและการอ่าน/รู้หนังสือ

นอกจากนี้ ครู Irwan ยังริเริ่มโครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและโครงการแลกเปลี่ยนการออกแบบหลักสูตรในอนาคต รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับชาติในรางวัลต่าง ๆ เช่น Excellent Service Medal และ Brunei Darussalam Excellent Teacher Award ในปี 2564  และได้รับการเสนอชื่อใน Dean’s List จากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุซาลาม (UBD) ความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณที่ครู Irwan มีตั้งแต่วัยเยาว์ที่มุ่งจะให้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ครูเป็นที่รักและศรัทธา จนได้รับการยกย่องชื่นชมและได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการบูรไนฯ เพื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2023

จดหมายข่าว
จดหมายข่าวครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 3-2566 พฤษภาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง