การเยี่ยมเยือน Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin PMCA 2023

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเดินทางเยี่ยมเยือน Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 ณ Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Primary School โดยมี Mrs. Marina Chek bint Bujang ผู้อำนวยการแผนกสถานศึกษาและครู และ Mrs. Hazibah bint Haji Abd Manan ครูใหญ่ และคณะครูให้การต้อนรับ

Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin
PMCA 2023

ในการนี้คณะเยี่ยมเยือนได้รับฟังการสรุปข้อมูลด้านการศึกษาของโรงเรียน และการดำเนินงานของครู Irwan เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ของการสาธิตการสอนของครู Irwan ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษาระดับชั้น G5 ซึ่งในหน่วยเรื่อง “The Message Behind the Mooncake Festival” ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยมีการตั้งโจทย์การเรียนรู้และให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่อยากรู้ภายใต้คำถามหลัก 3 ข้อ “K-W-L” “What I Know?” “What I Want to know?” และ “What I learned?” และมอบหมายภารกิจกรรมงานทั้งในลักษณะเดี่ยว คู่ กลุ่ม แบ่งเป็นฐาน ซึ่งจะมีทั้งการสืบค้น บันทึก วิเคราะห์ และเขียนบรรยาย โดยนักเรียนจะร่วมเรียนรู้และปฏิบัติภารกิจร่วมกัน จากนั้นจึงนำเสนอ อภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกันกับครู

ทั้งนี้ ในการร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ยังได้ร่วมกิจกรรมตั้งคำถามสร้างการเรียนรู้กับนักเรียนและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนในชั้น และคณะยังได้เยี่ยมชมห้องนำเสนอผลงาน นิทรรศการ และผลงานด้านต่าง ๆ ของครู Iwarn ที่ได้ดำเนินงานทั้งในมิติการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงภารกิจส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนและการศึกษาร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองและท้องถิ่น
นอกจากนี้ คณะเยี่ยมเยือนกลุ่มการศึกษาพิเศษนำโดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และนางสุลีกาญ ธิแจ้ ครูยิ่งคุณปี 2558 ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนหรือศูนย์การศึกษาพิเศษของโรงเรียนที่จัดให้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งในกลุ่มที่มีปัญหาการเรียนรู้ และด้านร่างกาย

จากนั้น คณะทำงานร่วมสรุปงาน และมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูทิ้งท้ายก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนเป้าหมายต่อไป

จดหมายข่าว
จดหมายข่าวครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 3-2566 พฤษภาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง