คณะกรรมการมูลนิธิฯ ครู เยี่ยมเยือน Pengiran Haji Mohd Wahab PMCA 2021

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเดินทางเยี่ยมเยือน Mr. Pengiran Haji Mohd Wahab Bin Pengiran Haji Abdullah ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ณ Institute of Brunei Technical Education (IBTE) วิทยาเขต Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara โดยมี Dr. Hj Mohd Zamri bin Hj Sabli, CEO ของวิทยาลัย Mr. Armi Durani bin Haji Durhman อาจารย์ใหญ่ IBTE Central Institute of Brunei Technical Education และ Mr.Norjemee Bin Jenek รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วิชาการ) และคณาจารย์ของวิทยาร่วมจัดเลี้ยงต้อนรับ ณ ห้องอาหาร Longhouse Training ของวิทยาลัย โดยมีคณะนักศึกษาของวิทยาลัยร่วมให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในการนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการประกอบอาหารของศูนย์ฯ ประกอบการ โดยมี Mr. Muhammad Aziz Hj Mokhsen ครูผู้สอนซึ่งได้รางวัลสุดยอดเชฟ BRUNEI GASTRONOMY AWARD ปี 2022 และ Mr. Muhammad rahimi bin haji roslan แชมป์บาริสต้า ผู้สอนร่วมของเรียนประกอบอาหารแห่งนี้

ที่สำคัญ คณะดูงานของมูลนิธิฯ ยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนของครู Pengiran Haji Mohd Wahab bin Pengiran Haji Abdullah ผู้มีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีพการประกอบอาหารและศิลปะการจัดการอาหารและการโรงแรม โดยกิจกรรมวันนี้ ครูจัดการสอนเรื่อง “Table Setting & Etiquette” ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะจำเป็นต้องจัดโต๊ะให้เหมาะสมระหว่างโอกาสรับประทานอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดโต๊ะอาหารอย่างถูกต้อง เข้าใจการใช้งานในของใช้ บนโต๊ะอาหาร รู้มารยาทและข้อควรปฏิบัติในระหว่างการรับประทานอาหาร

ครู Wahab ยังได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมาและโครงการ Student Entrepreneurship Program ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯ และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน/นักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบรุ่นใหม่ โดยมีครูประทิน เลี่ยมจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศไทยปี 2564 และ Mr. Marcelo T. Otinguey ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2564 เป็นครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนธุรกิจและการสร้างผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ โดยมีการนำผลผลิตจากธุรกิจด้านอาหาร เช่น ขนมปังมันม่วง คุกกี้ และผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ารีไซเคิลมาให้แด่คณะผู้มาเยี่ยมเยือนได้ชิมและชมผลงาน ซึ่งดร.นิติ นาชิต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จากประเทศไทยจะได้เยี่ยมชมผลงานและติดตามผลโครงการในวันถัดไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาและครู Wahab และไปร่วมสรุปการมาเยี่ยมเยือน มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยงรับรอง ก่อนเดินทางกลับเพื่อปฏิบัติภารกิจในภาคเย็นต่อไป

จดหมายข่าว
จดหมายข่าวครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 3-2566 พฤษภาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง