ผลการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 4

การเสวนา New Normal School การปฏิบัติการระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4
วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 

เรื่องที่กี่ยวข้อง: