การเตรียมการและมาตรการช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของ กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับช่วงเปิดภาคเรียน โดยให้เตรียมเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน 3 ระดับชั้น ได้แก่ 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับชั้นเรียนและระดับการศึกษาอื่นๆ
ให้งดการเรียนการสอนไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศของรัฐบาล และคณะเฉพาะกิจ เพิ่มเติม

โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคน ดังนี้

  1. ให้ทุกภาคส่วน ของแขนงศึกษาธิการและกีฬา เฝ้าระวัง ติดตาม  ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไข การระบาด ของไวรัส COVID-19 ด้วยความเป็นเจ้าของงาน โดยยังคงปฎิบัติ ตามคำสั่ง ของนายกรัฐมนตรี  ประกาศ และระเบียบของคณะเฉพาะกิจ ประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา ประกาศขององค์การปกครองท้องถิ่น และมติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเข้มงวด
  2. ให้พนักงาน ครู อาจารย์ ข้าราชการ แขนงการศึกษา และกีฬา จัดการหมุนเวียนมาทำงานเป็นปกติ แต่ต้องให้รับประกัน มาตรการป้องกันและการติดเชื้อ ถ้าสำนักงานและสถานการศึกษาและกีฬาประสงค์ทำงานผ่านระบบสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ให้ปฎิบัติตามความเหมาะสม
  3. สถานศึกษาใดที่ได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล ในระยะที่ผ่านมา ให้จัดต่อเนื่องจัดการเรียนการสอน จนจบหลักสูตร และให้ประเมินผลงานจัดตั้งปฎิบัติทางด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพของการเรียนการสอน และให้รายงานต่อสายงานของตน
  4.  สำหรับนักศึกษาลาว ที่ต้องการเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ให้สามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฎิบัติตามระเบียบของ สปป. ลาว  และของประเทศที่ไปเรียนอย่างเข้มงวด
  5. อนุญาตให้สามารถจัดประชุมทางการ และจัดการฝึกอบรมของแขนงการศึกษาและกีฬา ภายในนครหลวง และภายในจังหวัด แต่ให้จำกัดผู้เข้าร่วม  โดยรักษาระยะห่าง 1 เมตร ขึ้นไป
  6. จัดให้มีที่ล้างมือ ด้วยนำสะอาดใส่สบู่ และเจล ล้างมือ  สวมผ้าปิดปากจมูก วัดอุณภูมิ และทำความสะอาดสถานที่ตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจ
  7. การจัดกิจกรรมกีฬากลางแจ้งให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจ
  8. ในกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนพบความยุ่งยากในการชำระค่าเรียน มอบหมายให้แผนกศึกษาธิการและกีฬา จังหวัด นครหลวง สำนักงานศึกษาธิการและกีฬาเมือง  สมาคมการศึกษาภาคเอกชน สมาคมพ่อแม่นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกภาคส่วน ผ่านพ้นวิกฤติการในในครั้งนี้ ไปพร้อมกัน

ที่มา: คำสั่งรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง