การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2560

ข่าวพระราชสำนัก สำนักข่าวไทย อสมท. วันที่ 27 เมษายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 

เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562