คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563


27 มกราคม 2563  ดร.จักรพรรดิ วะทา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันรามจิตติ และสื่อมวลชน และเครือข่ายครูในมูลนิธิฯ เข้าเยี่ยมเยือนครูสุเทพ เท่งประกิจ
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีนายศรัทธา ห้องทอง (ครูรางวัล “ขวัญศิษย์” ปี 2558) ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้แลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญของการมาเยี่ยมเยือนและติดตามให้กำลังใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูตามโจทย์ความต้องการของครูตามสภาพจริง ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษายังได้กล่าวสะท้อนถึงความยินดีที่ครูสุเทพ เท่งประกิจ ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2562 นี้ที่ว่า 

“ผมอยู่พื้นที่นี้มาตั้งแต่ต้น ตอนครูสุเทพเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูยะลา พ่อครูสุเทพมาบอกผมว่า ลูกกำลังจะจบและจะไปเป็นครู อยากให้เป็นครูที่นี่ พอครูสุเทพจบเขาก็ต้องไปที่โรงเรียนบ้านลูโป๊ะบันยง ปี 35 แล้วโรงเรียนก็ขอให้ครูย้ายมาบ้านคลองน้ำใส ปี 42 ก็มาเป็นครูที่นี่ ทำโน่นนี่หลายอย่างตั้งแต่สมัยผู้อำนวยการคนเก่า พออ.ศรัทธา ย้ายมาใหม่มาเป็นผู้อำนวยการก็ยิ่งช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ทั้งสองท่านก็ทุ่มเทให้กับการทำงาน เราขอบคุณมูลนิธิฯที่ได้มอบรางวัลให้กับครูที่ทำงานอย่างเต็มที่ให้โรงเรียนและชุมชน” 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา และเยี่ยมเยือนห้องเรียน และดูแศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพสำหรับเด็กมัธยมศึกษา เช่น กิจกรรมตัดเย็บผ้า งานช่างเชื่อมช่างโลหะ งานช่างไม้ งานจักสาน งานประดิษฐ์ อาหาร ฯลฯ  

สำหรับโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  เป็นโรงเรียนที่ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย 8 กม. เดิมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในจำนวน 12 ไร่  โดยปี 2534 มีนายเจ๊ะเส็น หง๊ะเอียด ร่วมกับราษฎรหมู่ 2 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (หมู่ 2) หมู่ 7  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 6×8 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยประชาชนบริจาคงบประมาณ จากนั้นโรงเรียนได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน โดยมีนายศรัทธา ห้องทอง (ครูรางวัล “ขวัญศิษย์” ปี 2558) เป็นผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ส่วนครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูผู้จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและครูนักพัฒนา ผู้จัดการเรียนรู้ท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ครูสุเทพได้ใช้ภาษามลายูสร้างความสัมพันธ์ไทยมุสลิมและเข้าถึงคนในชุมชน อีกทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ช่างเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นครูนักพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร จนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จจำนวนมาก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญ ประจำปี 2561