ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทยและการศึกษาไทย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมพาครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตรุ่นที่ 3 ปี 2562 พร้อมด้วยคู่สมรส ผู้ติดตาม และนักวิจัยจากสถาบันรามจิตติ ไปทัศนศึกษา โดยในช่วงภาคเช้าเดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมัคคุเทศก์อธิบายให้ความรู้และสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ปราสาทพระเทพบิดร นครวัดจำลอง ผนังพระระเบียงด้านใน ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบ 

ส่วนภาคบ่ายจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาในด้านต่างๆ โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานใน 4 เรื่อง  ได้แก่

กลุ่มที่ 1  การศึกษาพิเศษ เรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กผู้มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีครูเค เอ ราซียาห์ ประเทศมาเลเซีย และครูแอนเจลีน ชาน ซิว เหวิน ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนพิเศษที่มีความแตกต่างหลากหลาย ระบบการให้บริการต่างๆ  สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กพิเศษ การดูแลเด็กเป็นรายกรณี รวมถึงเครื่องมือและสื่อของการพัฒนาการเรียนรู้

 

ทัศนศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

กลุ่มที่ 2 การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีครูรูดี้ ฮาร์ยาดี้ ประเทศอินโดนีเซีย ครูเลอ ทัน เลียม ประเทศเวียดนาม ครูลอย วิรัก ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ อาทิ ห้องฟิสิกส์  ห้องเคมี ห้องชีวิวิทยา ห้องไฟฟ้า  และเครื่องมือสื่อทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้

 

ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มที่ 3 การศึกษาด้านงานฝีมือ ณ โรงเรียนวิทยาลัยในวังหญิง  โดยมีครูฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ ประเทศบรูไนดารุสลาม ครูลูร์เดส รันเกล กอนคัลเวส ประเทศติมอร์-เลสเต และครูสุเทพ เท่งประกิจ ประเทศไทย ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ กิจกรรมประดิษฐ์ การทำอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือและพัฒนาเด็กและผู้สนใจ  

ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาลัยในวังหญิง

กลุ่มที่ 4 การศึกษาด้านสังคมวัฒนธรรมและการจัดการพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์สยาม โดยมีครูหม่อง จ๋าย ประเทศเมียนมา ครูไพสะนิด ปันยาสวัด ประเทศสปป ลาว  และครูซาดัด บี มินันดัง ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางวัฒนธรรรมและประวัติศาสตร์ สังคมและด้านต่างๆ ของสยาม การจัดการพิพิณภัณฑ์เสมือน  ห้องเรียนจำลอง นิทรรศการด้านวัฒนธรรมในมิติต่างๆ 

ทัศนศึกษาด้านสังคมวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์สยาม

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนสะท้อนคิดของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตรุ่นที่ 3 ปี 2562 เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษาดูงานและสิ่งที่คิดว่าจะนำไปใช้ต่อยอดได้ ซึ่งพบว่า ครูหลายท่านเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์สำหรับครูอย่างยิ่ง ทำให้ครูได้เห็นการทำงานพัฒนาการเรียนรู้ในมุมที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือและสื่อสภาพแวดล้อมที่ครูสามารถอาจนำไปต่อยอดพัฒนาได้ต่อไป

 

ประมวลภาพ