คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศฟิลิปปินส์


24 กันยายน 2562  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปยังโรงเรียนประถมศึกษาอามิรอล (Amiral Elementary School) เมืองโคตาบาโตซิตี้ ในเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา เพื่อเยี่ยมเยียนครูซาดัต บี มินันดัง (Mr.Sadat B. Minandang) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019 โดยมี ดร.เรแกน ดากาดัส (Dr. Regan Dagadas) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษาพื้นที่ ประจำเมืองโคตาบาโตซิตี้ และคณะ พร้อมด้วยครูใหญ่มาเรียตา เอ ลาซสัน (Ms.Marietta A. Lacson) คณะครู นักเรียน ประธานสมาคมผู้ปกครอง ครอบครัวและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ 

เขตพื้นที่การศึกษา ผู้นำชุมชน และครูใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา และครูใหญ่ได้กล่าวขอบคุณการมาเยี่ยมเยือนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งนี้ พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้เยี่ยมชมโรงเรียนและสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในห้องเรียนของครูซาดัต อีกยังได้เยี่ยมเยือนชุมชนและพื้นที่ที่ครูซาดัตจัดรถหนังสือเคลื่อนที่ไปจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา (Out of School Children) อีกด้วย

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาอามิรัอล เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนมุสลิมในเขตโคตาบาโต ซึ่งมีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาเกรด 1 -เกรด 6 (ป.1-ป.6) มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 570 คน ครู 21 คน เฉพาะในชั้นเกรด 1- เกรด 2 ที่จะมีแบ่งการจัดการเรียนการสอนต่อวันเป็น 2 ช่วง คือช่วงภาคเช้า 6.30-12.30 น. และภาคบ่าย 12.30-16.30 น.

ครูซาดัต บี มินันดัง ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019


ครูซาดัต บี มินันดัง ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019เป็นครูผู้จัดการเรียนรู้บูรณาการในระดับประถม ครูยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งโครงการ “Faith MALU”  ศรัทธาทำให้เกิดพลังความร่วมมือ โดยพยายามสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมการศึกษาของลูกๆ 

นอกจากนี้ ครูยังดำเนินงานจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองเด็กๆ ในชุมชนที่ พบว่า 35 คน ตั้งแต่ 6 ขวบ จนถึง 14 ปียังอยู่นอกระบบการศึกษา ทั้งนี้ ด้วยความยากจนของครอบครัว การมองไม่เห็นความสำคัญของให้ลูกๆได้เข้ารับการศึกษา หรือแม้แต่ความต้องการให้ลูกๆ เป็นแรงกำลังช่วยประกอบอาชีพทำให้เด็กๆเหล่านี้ไม่สามารถมาโรงเรียน ครูจึงได้จัดรถเข็นหนังสือเคลื่อนที่เข็นไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้สำหรับเด็กๆ เป็นการนำการศึกษาไปให้ถึงตัวเด็ก “Push Knowledge”  (เข็นรถความรู้เข้าหาเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน) โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกวันเสาร์ตอนบ่าย เข็นรถไล่ไปตามหมู่บ้านพร้อมด้วยขนมของกินเพื่อดึงดูให้เด็กๆอยากมาเรียนรู้หนังสือ โดยหวังให้การเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อคุ้มครองและป้องกันเด็กๆเสี่ยงถูกการค้ามนุษย์ ด้วยที่ว่า “เมื่อเด็กเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจที่อยากเรียน สิ่งนี้จะช่วยให้เขาอยากกลับมาเรียนและพัฒนาตนเองได้ ท่ามกลางความยากจนหากมีครูให้โอกาสเด็ก หากพวกเขาเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ พวกเขาก็สามารถเติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นที่ผมเคยเป็น”  

ครูซาดัต บี มินันดัง ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆละชุมชน

พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 2 ต.ค. 62

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายสาดัท บี มินันดัง


พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 7 ต.ค. 62
“วันครูโลก” ความร่วมมือทีมไทยแลนด์

สถานฑูตไทย ณ กรุงมะนิลา | ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมเยือนครูซาดัต บี มินันดัง รุ่นที่ 3 ปี 2019 |เยี่ยมเยือนครู รุ่นที่ 1 ปี 2015 | เวทีซีมีโอ ฟอรั่ม