คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศติมอร์-เลสเต


28 สิงหาคม 2562  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเมืองเอเมร่า (Emera) โดย
มีนายแอลเฟรโด ดี เอเรอุซ (MR. Alfredo de Arauj) ผู้อำนวยการความร่วมมือแห่งชาติ (Partnership and Cooperation) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และท่านดนัย  การพจน์ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงดิลี นำคณะ เพื่อพบปะหัวหน้าแผนกบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอเมร่า  (Ermera) และเยี่ยมเยือนโรงเรียนในพื้นที่ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาของพื้นที่เอเมร่าซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองดิลี (Dili) ไปทางตอนใต้ราว 59 กม. สภาพเป็นภูเขาสูงเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟ ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และมีอาชีพเกษตรกร การศึกษาในเขตเอเมร่ามีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยศึกษาจนถึงระดับอาชีวศึกษา โดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจัดการเป็นแบบกลุ่มโรงเรียน (School cluster) พื้นที่นี้ยังโดดเด่นในเรื่องการอาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมด้านการเกษตรการเพาะปลูกกาแฟ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันกาแฟติมอร์ตะวันออก (ETCI) ที่มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ในเขตนี้ ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเคยเสด็จเยือน

จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปยังโรงเรียนประถมศึกษามาตาตา (Matata) ซึ่งอยู่ในเขตเอเมร่า (Emera) เพื่อเยี่ยมเยือนครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Ms. Lourdes Rangel Goncalves) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019 โดยมีนายมานูเอล เซาซียา (Manuel Salsinha) ครูใหญ่ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้เข้าสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในห้องเรียนของครูลูร์เดส และห้องเรียนต่างๆ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนกับนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษามาตาตาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทที่ห่างไกลในลักษณะกลุ่มโรงเรียน (School cluster) โดยโรงเรียนมาตาตาเป็น 1 ใน 9 ของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเอเมร่านี้ ซึ่งมีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 1 -เกรด 6 (ป.1-ป.6) เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2000 โดยปัจจุบันโรงเรียนมีครู 10 คน และนักเรียน 300 คน

ส่วนครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ  ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019 มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาโดยได้ร่วมกับครูใหญ่ก่อตั้งโรงเรียนมาตาตาโดยใช้ที่ดินของครอบครัวเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กๆในเขตเอเมร่าเป็นเวลากว่า 19 ปี ครูลูร์เดสเน้นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมแบบตื่นตัว Active learning หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ครูลูร์เดสยังมีบทบาทในการร่วมเขียนหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติในระดับประถมศึกษา และร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาครูให้กับกระทรวงศึกษาฯ  ครูลูร์เดสยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและการพัฒนาระบบดูแลเด็กๆและพัฒนาชุมชน และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2019 นี้ 

รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ติมอร์-เลสเต | บ่ายโมงตรงประเด็น 4 ก.ย. 62

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Ms. Lourdes Rangel Goncalves) 

รายการบ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 4 กันยายน 2562

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของติมอร์-เลสเต

รายการ พลิกปมข่าว ออกกอากาศ เมื่อ 5 ก.ย. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ ติมอร์-เลสเต ประเทศเกิดใหม่ที่พยายามพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจน

รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น 21 ก.ย. 2562
โครงการอาหารกลางวันและการศึกษา ติมอร์ เลสเต

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา | เยี่ยมเยือนครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ