คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศอินโดนีเซีย เชื่อมความสัมพันธ์ภาคส่วนต่างๆ ขยายผลการพัฒนาครูในอินโดนีเซีย


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รศ.ดร. พินิติ รตนานุกูล กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่าน Dr. Suharti  ปลัดกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม กับผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและวิเทศสัมพันธ์    Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้ประสานศูนย์ซีมีโออินโดนีเซีย (SEA-ICC) และคณะ ณ กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขอบคุณและแจ้งความเคลื่อนไหวผลการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 11 ประเทศ โดยมีครู Herwin Hamid ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียน  Junior High School Kendari  ครูรางวัลฯ รุ่นที่ 1 ปี 2015 ครู Encon Rahman ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ในโรงเรียน Mekarwangi Public Elementary จาก รุ่นที่ 2 ปี 2017 และครู Rudy Haryadi ครูผู้สอน Computer engineer ในโรงเรียนมัธยมแบบผสมอาชีวศึกษาของรัฐ 1 เมืองจิมาฮิ (Vocational School of Chimahi1) ในชวาตะวันตก รุ่นที่ 3 ปี 2019 เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงภาพรวมของการศึกษาและนโยบาย Smart Education Smart Indonesia ที่เน้นไปที่ Vocational education การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อสมัยใหม่ต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล และยังเสนอถึงการเชื่อมงานการศึกษากับวัฒนธรรมเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งน่าจะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันต่อไปในอนาคต พร้อมกับแนะนำครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปีล่าสุดด้วย

จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เข้าพบท่านทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา และคณะ พร้อมด้วยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำอินโดนีเซีย 3 ท่าน เพื่อขอบคุณสถานฑูต โดยมีการแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวทิศทางการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม และหารือการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย-อินโดนีเซียมาร์ผ่านทางสถานฑูตไทยในการพัฒนาครูร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ทางสถานทูตยังเป็นแกนประสานภาคเอกชนไทยในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนจากบริษัท SCG และบริษัทบ้านปูเข้าร่วมด้วย พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานกิจกรรมของมูลนิธิฯ และสนับสนุนแก่ครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานฯ นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมสื่อสารเผยแพร่ข่าวในครั้งนี้

รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายรูดี ฮาร์ยาดี

กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา | ครู Rudy Haryadi