ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่ Madam Chong Chew Luan Penny หรือครูเพนนี ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศสิงคโปร์ ปี 2566 พร้อมด้วย Ms. Lea Shuhui รองผู้อำนวยการโรงเรียน Ahma Ibrahim Secondary School และ Mr. Kwok Ying Liang รองผู้อำนวยฝ่ายการพัฒนาทางวิชาชีพ สำนักแผนการพัฒนาทางชีพ  กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์   นำโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และทีมงานสถาบันรามจิตติ  คณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ (The Bangkok school for the blind)

ในการนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  และคณะครูของโรงเรียน โดยมีการพาเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียนและเยี่ยมเยือน ดูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ออกแบบให้เอื้อ และสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้เรียนตาบอดสามารถใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ในการนี้ยังได้มีการแนะนำให้ครูเพนนี ได้รู้จักเรี่องราวของมิสเจนีวีฟ  คอลฟิลด์  (Genevieve Caulfiled) ผู้ให้กำเนิดการการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ผ่านเรื่องราวและการสัมผัสอนุสาวรีย์ของมิสเจนีวีฟ  คอลฟิลด์ 

ทั้งนี้ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการมา ศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า  การมาครั้งเพื่อเป็นการพาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2566 ศึกษาดูงานในเรื่อง ที่สอดคล้องกับความสนใจของครูเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน โดยเฉพาะครูเพนนี  ครูผู้ได้รับรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศสิงคโปร์ ปี 2566 เป็นครูที่มีความพิการทางสายตา และจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน Ahmad Ibrahim Secondary School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และครูเพนนี ดูแลเด็กผู้พิการทางสายตาโดนเฉพาะ การมาจึง หวังให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตาของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ในการที่ครูได้มาประเทศไทยในปีนี้”

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์การจัดการศึกษาและกิจกรรมของทั้งโรงเรียน Ahmad Ibrahim Secondary School รวมถึงการจัดการเรียนรู้ ที่คุณครูเพนนีจัดให้กับเด็กผู้พิการทางสายตา และรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ครูเพนนี  ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศสิงคโปร์ ปี 2566

คุณครูเพนนี ได้กล่าวสะท้อนมุมมองการมาเยี่ยมชมว่า

“การจัดการศึกษาที่นี่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นเดียวกับที่โรงเรียน Ahmad Ibrahim Secondary School ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยาน และอื่นๆ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้”

เช่นเดียวกับที่ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดได้กล่าวว่า “นอกจากกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ยังมุ่งเน้นส่งต่อเด็กนักเรียนที่มีความพร้อมและศักยภาพเข้าสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเรียนรวมกับเรียน
ปรกติ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในอนาคต” ซึ่งการให้ความสำคัญตรงนี้  ตรงกับประสบการณ์ที่ครูเพนนีได้แบ่งปันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน Ahmad Ibrahim Secondary School ที่เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตรวมกับเด็กปกติ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิตต่อไปในสังคมเมื่อจบจากสถานศึกษา โดยจากนี้จะได้นำไปสู่การต่อยอดการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต