คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครู Filomena da Costa PMCA 2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังเดินทางไปยังเมือง Maubise เพื่อเยี่ยมเยือน Ms. Filomena da Costa ครูผู้ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 ที่ Saint Miguel Arcanjo School ในชุมชน Same โรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิกที่อยู่บนพื้นที่สูง โดยมี Fernondo บาทหลวงผู้จัดการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ โดยครู Filomena เป็นครูผู้สอนวิชาอินโดนีเซีย ผู้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้บนฐานความเชื่อและศรัทธาในศาสนาโดยคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน ครู Filomena จะเน้นการพัฒนาทั้งด้านทักษะการเรียนรู้เชิงวิชาการและทักษะชีวิตสำหรับเด็ก ๆ วัยรุ่นชนพื้นเมือง Same รวมถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยและสุขภาวะโดยรวม อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญที่เป็นผู้ประสานพลังความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่นมาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

ในตอนบ่าย คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนศูนย์ดูแลเด็กเล็กในชุมชน Same ซึ่งห่างไปจากโรงเรียนดังกล่าวขึ้นไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดยศูนย์ดูแลเด็กเล็กแห่งนี้ครู Filomena  ได้ดำเนินการกู้เงินจากธนาคาร เพื่อสร้างบ้านสำหรับดูแลเด็กยากจนและถูกทอดทิ้งที่เรียกว่า “Mother Teresa Home Care” หรือ “ผู้อุปถัมภ์ One Heart Full of Love St. Teresa de Calcutta” ซึ่งเป็นสืบเนื่องจากการดำเนินงานเยี่ยมบ้านและงานที่ทำกับชุมชนที่ครู Filomena พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่มีลูกมากและสภาพครอบครัวยากลำบาก จึงจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว และแบ่งเวลาหลังเลิกเรียนจากโรงเรียนมาดูแลเด็กที่ศูนย์ฯ นี้โดยทำงานร่วมกับชุมชน โดยหวังให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นฐานสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กๆ ในชุมชน Same ต่อไป

« ของ 3 »