“เสวนาสัญจรอาเซียน : เรียนรู้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว แม่ครูผู้สร้างโรงเรียนคุณภาพ”

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2566) เรื่อง  “การเสริมสร้างพลังครูรุ่นใหม่กับการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาณ โรงเรียนประถมทุ่งกาง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเสวนาสัญจรครั้งนี้ยังจัดในรูปแบบผสมผสานการเสวนาออนไลน์ โดยมีคุณครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปี 2560 เป็นวิทยากรร่วมนำเสนอประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ทั้งในมิติการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้มีคุณครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา และ ครูเพ็ญแข นาถโกษา ครูขวัญศิษย์ ปี 2560 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยหีบวิทยาธาร จ. สกลนคร ร่วมสะท้อนแง่คิดจากเวที โดยมีนางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร  อดีตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนายจิรศักดิ์ อุดหนุน สถาบันรามจิตติ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ในเวทีเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิลินทอน สักลอคำ  อธิบดี กรมร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป ลาว ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา พร้อมด้วยนางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้เกียรติเปิดเวทีเสวนาครั้งนี้ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมกล่าวเล่าถึงที่มาในการจัดเวทีวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมวงเสวนาประกอบด้วยครูจาก สปป.ลาว บุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นางนิดตะยา วิสอนนะวง หัวหน้าแผนกร่วมมือหลายฝ่าย (กรมร่วมมือกับต่างประเทศ) และคณะ มาร่วมเสวนา ณ โรงเรียน อีกทั้งยังมีครูมูลนิธิฯ จากภูมิภาคต่างๆ ศึกษานิเทศก์  ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมวงเสวนาผ่านทางออนไลน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีสถาบันรามจิตติ คณะทำงานวิชาการมูลนิธิฯ ทีมงานครุวัตร ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยความร่วมมือกับโรงเรียนประถมทุ่งกาง นครหลวงเวียงจันทน์

ในการนี้ รศ.ดร.สิลินทอน สักลอคำ  อธิบดีกรมร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป ลาว ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทั้งในพื้นที่โรงเรียนประถมทุ่งกางและในช่องทาง ออนไลน์ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและขอบคุณมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่ให้ความสำคัญกับครูของทาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และยังคงติดตามสนับสนุน การดำเนินงานและพัฒนาคุณครูผู้ได้รับรางวัลฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการจัดเวทีวิชาการออนไลน์ ได้เกิดขึ้นในช่วงโควิด – 19 ที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียน การสอนของเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในช่วงการระบาดของคิด – 19 ทั้งไทยและ ต่างประเทศ  หลังจากที่โรคคิด – 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น การใช้ชีวิตทั่วไปกลับมาเป็นปกติ จึงได้มีการจัดเวทีเสวนาสัญจรไปในพื้นที่ของเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าในที่ต่างๆ โดยเฉพาะปีนี้มีการจัดในต่างประเทศ  พื้นที่ของครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ถือเป็นเวทีแรกในการจัดเวทีเสวนาสัญจรต่างประเทศ ซึ่งทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมีความยินดีที่จะรับคำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ ในการที่จะจัดเวทีเสวนาสัญจรในครั้งต่อ ๆ ไป

น.ส. จิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

น.ส. จิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของครูที่เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเด็ก และเป็นผู้ที่จะมีส่วนในการพัฒนาและสร้างเยาวชนสู่สังคมโลก ครูรุ่นใหม่มีความท้าทายสูงมาก ในสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีสื่อโซเชี่ยลที่เข้าถึงเยาวชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงจุดนี้ครูเองจะใช้สื่อ และสังคมออนไลน์เหล่านี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ และคุ้มครองเด็กไม่ให้ได้รับโทษที่มาพร้อมกับสื่อ และสังคมออนไลน์เหล่านี้

ครูคูนวิไล เคนกิตติสัก

ครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ได้นำเป้าหมายของการจัดการศึกษาของ สปป.ลาว มาคิดวิเคราะห์และจัดระบบ ไว้ในวิถีชีวิตของเด็กในโรงเรียน  ในเรื่องคุณสมบัติ เช่น ความรักชาติ ความเคารพต่อผู้ใหญ่ ความมีมารยาทหรือ แม้แต่เรื่องของการอ่านเขียน  ครูคูนวิไลได้นำสิ่งเหล่านั้นมาแปลงเป็นกิจกรรมให้อยู่ในวิถีตั้งแต่เช้าเมื่อเด็ก มาถึงโรงเรียนจนถึงภายในห้องเรียน กล่าวคือ กิจกรรมหน้าเสาธงที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในชั้นเรียน เป็นต้น โดยที่สิ่งที่ครูคูนวิไลให้ความสำคัญมาก คือ การที่จะสร้างเด็กต้องให้ความสำคัญกับคนสร้าง คือ “ครู” ต้องเป็นคนที่เก่งวิชาการในด้านของการออกแบบ การเรียนการสอน และเทคนิคการสอน  โดยให้ความสำคัญกับ “ความเป็นอยู่ของครู” ถ้าครูมีความเป็นอยู่ที่ดีพอ  มีความพร้อมใจพร้อม ครูจะพร้อมที่จะสร้างเด็กด้วย

ครูคูนวิไลกล่าวถึง “หัวใจของการบริหาร” ว่าเริ่มที่หัวใจ  ขอให้มีใจรักในอาชีพ  ให้ความไว้วางใจในตัวครู ส่งเสริมและหนุนเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ครู รวมถึงการสร้างผลงานที่ช่วยยกระดับทางวิชาการและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ทางด้าน ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 จากโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ. ยะลา  ประเทศไทย ได้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งและชื่นชมในเรื่องการจัดการศึกษา ของสปป.ลาว จากเรื่องราว ที่ครูคูนวิไลได้แบ่งปัน  ซึ่งหลายๆ ส่วนมีความคล้ายกับโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศ มาเลเซีย โรงเรียนอยู่ห่างจากประเทศมาเลเซียประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
บูรณาการกัน 3 ส่วน คือ ทั้งสามัญ ศาสนา และอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โตไปเป็นคนดี มีงานทำ มีอาชีพ  นอกจากนี้ทำงานร่วมกับผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา รวมถึงผู้ปกครองได้ช่วยสอนลูกตนเองที่บ้านด้วย

ทางด้านครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 จากโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ. ยะลา  ประเทศไทย ได้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งและชื่นชมในเรื่องการจัดการศึกษา ของสปป.ลาวจากเรื่องราว ที่ครูคูนวิไลได้แบ่งปัน  ซึ่งหลายส่วนมีความคล้ายกับโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศ มาเลเซีย โรงเรียนอยู่ห่างจากประเทศมาเลเซียประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการกัน 3 ส่วน คือ สามัญ ศาสนา และอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โตไปเป็นคนดี มีงานทำ มีอาชีพ  นอกจากนี้ทำงานร่วมกับผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา รวมถึงผู้ปกครองได้ช่วยสอนลูกตนเองที่บ้านด้วย

ครูเพ็ญแข นาถโกษา ครูขวัญศิษย์ ปี 2560 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร จ. สกลนคร ได้แลกเปลี่ยนในด้านบริหารโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันกับครูคูนวิไล คือ การเสริมสร้างจิตใจให้ครูมีความพร้อม คือ การสร้างเจตคติให้ครูเกิดความรัก ความศรัทธาในอาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรณยาบรรณ ค้นความวิธีการสอนที่หลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน นอกจากนี้โรงเรียน ยังมุ่งเน้นให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน 3 ทักษะด้วยกัน คือ  ทักษะด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียน

ในช่วงท้ายของการเสวนาได้รับเกียรติจากดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมแบ่งปันความประทับใจในการจัดงานเสวนาสัญจรที่เกิดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นจัดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเกิดเวทีวิชาการในลักษณะนี้ในพื้นที่ต่อๆไป ซึ่งจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครูไทยและครูนานาชาติต่อไป

สุดท้ายนี้ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวปิดเวทีโดยชี้ให้เห็นว่าเวทีเสวนาสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมจากทาง สปป.ลาว ตั้งแต่ระดับกระทรวง แขวง เมือง ตลอดจนครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านทุ่งกางทุกคน  ซึ่งจากการเสวนาสัญจรในวันนี้ครูคูนวิไลได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารในหลายมิติที่มีคุณค่า  ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 5  ของการมอบรางวัลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก 11 ประเทศ รวม 55 คน ซึ่งจะทำอย่างไรให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 55 คนเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่น ไม่เพียงแต่ประเทศตนเอง  ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคุณครูที่มีประสบการณ์ในการรับมือ และจัดการกับเรื่องราวต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างมาก