ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ เยือนประเทศไทย และเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูมาเลเซียกับครูไทย

Ms. Saripah Embong ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย

คณะกรรมการของ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับ Ms. Saripah Embong ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน  จำนวน  8 คน จากโรงเรียน Sekolah Menengah  Agarna (Atas)  Sultan Zainal Abidin รัฐ Terengganu ประกอบด้วย YM HJ Engku Abdulh bin Engku Dalam Ahmad ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย En. Hasan Bin ABD.Wahab @ABD Rahman, HJ. Zulkifle Bin Mohd Amin, PN. Wand Normah Binti Wan Mahmud คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งได้มาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2565 นี้  เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

ในการมาเยือนครั้งนี้ ในวันที่​ 11​ พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยนางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์ รองผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อ.วงเดือน สุวรรณศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายจิรศักดิ์ อุดหนุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ นำคณะ โดยมี ดร.สมร  ปาโท ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ และนักเรียนที่ให้การต้อนรับ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

ในการนี้คณะครู Saripah ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน อาทิ ห้องสมุด Io T Learning center , Language centers , Laboratories and Classrooms  การทดลองทางวิทยาศาสตร์   การสอนแบบโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน สะเต็มศึกษา ซึ่งมีการนำเสนอตัวอย่างผลการของนักเรียน และการบริหารจัดการโรงเรียนด้านงบประมาณ การคัดเลือกนักเรียน และการทำโครงงานของนักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับการจบการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ผลจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะครู Saripah จะได้สานต่อความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูและการเรียนรู้ต่อเนื่องไป นอกจากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนแล้ว คณะครูยังไปร่วมกันไปเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการศึกษาในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานต่ออีกด้วย

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาดูงานที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนี้ เป็นหนึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้งในประเทศอาเซียนและประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูต่างชาติและครูไทย ซึ่งมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งสนับสนุนครูให้มีกิจกรรมพัฒนาตนเองที่เชื่อมโยงไปกับการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนตามความสนใจของครู เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต่อไป