ขอเชิญร่วมการปฐมนิเทศครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย)วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

กำหนดการ
แสดงความยินดี
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

นิยาม “รางวัลแด่ครู”
แสดงความยินดี
โดย ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์

เจตนารมณ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
แสดงความยินดี
โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ความสำคัญของความเป็นครูในบริบทที่หลากหลาย แสดงความยินดี และข้อคิด
โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา


ความสำคัญของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

  • ถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้แทนครูเครือข่ายมูลนิธิฯ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

โดย ครูรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์


ก้าวต่อไปของครูเครือข่ายรุ่นที่ 4

  • ความสำคัญของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  • การเตรียมการรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์
  • การขยายผลการทำงานของครูเครือข่ายมูลนิธิฯ และการสนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • แนะนำบุคลากร สำนักงานมูลนิธิฯ และ กสศ.

ดำเนินรายการโดย
ดร.ทินสิริ ศิร์โพธิ์ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า และ ดร.อุดม วงษ์สิงห์