การประชุมคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม มีผู้ร่วมประชุมได้แก่ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ นายชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ ฝ่ายต่างประเทศ และกรรมการอีก 13 ท่าน โดยมีวาระที่สำคัญคือ ความก้าวหน้าในการเสนอรายชื่อครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 4 และการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ มูลนิธิฯ จึงเสนอการจัดพิธีพระราชทานรางวัลแบบผสมผสาน โดยจัดพิธีพระราชทานรางวัลแก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในแต่ละประเทศแบบออนไลน์คู่ขนานกับพิธีพระราชทานรางวัลที่กรุงเทพฯ โดยมูลนิธิฯ จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีพระราชทานรางวัล รวมทั้งการขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศ ให้ประสานเชิญผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชนไทย และสื่อมวลชนท้องถิ่นใน 10 ประเทศดังกล่าว ให้ไปเยี่ยมเยียนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ สถานศึกษา พร้อมทั้ง ถ่ายทำวีดิโอ ที่แสดงถึงบริบทและสภาพการทำงานของครูและชุมชน ซึ่งมูลนิธิฯ และกระทรวงการต่างประเทศจะได้หารือในรายละเอียดในการดำเนินงานต่อไป