คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นายมานิจ สุขสมจิตร
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้งในประเทศไทย อาเซียนและติมอร์-เลสเต และการเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ที่มีหมายกำหนดการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 นี้ พร้อมทั้งความร่วมมือของภาคสื่อสารมวลชนสายอาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสื่อสารมวลชนภาครัฐ

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา กสศ. กล่าวถึงความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยครั้งนี้ว่า การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการระดับจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และองค์กรที่มีรางวัลระดับประเทศ 7 องค์กร ได้เสนอรายชื่อครูมายังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางแล้วทั้งหมด 176 คน และอยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรองของคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลาง

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อาเซียนและติมอร์-เลสเต ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ว่า จากการที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการของกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต เพื่อเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 โดยให้เสนอชื่อมายังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นั้น ทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้รับการเสนอรายชื่อครูมาแล้ว

ขณะที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 นี้ โดยทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถมีการเดินทางระหว่างประเทศได้ จึงจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบผสมที่มีทั้ง On-site และ Online และจะจัดพิธีขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

การนี้ที่ประชุมได้เตรียมการสื่อสารพิธีพระราชทานรางวัลครั้งนี้ในหลายช่องทางร่วมกัน ทั้งสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสารออนไลน์ เว็บไซต์ เพจต่าง ๆ และการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและเชื่อมเครือข่ายสื่อสารข้ามประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต