คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า “สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4” และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า “สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4” และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานสภาการศึกษา เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ที่ประชุมรับทราบถึงความก้าวหน้าการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนและติมอร์-เลสเต โดยได้รับการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศที่ได้เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่ทางมูลนิธิฯ ประกาศกำหนด

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สำหรับประเทศไทย ทางคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลางได้รับรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและองค์กรที่มีรางวัลระดับประเทศ จำนวน 176 คน และอยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรองของคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลาง

การนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 นี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถมีการเดินทางระหว่างประเทศได้ จึงเสนอควรจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบผสม ที่มีทั้ง Onsite และ Online