คุรุสภาจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”


ส่วนกลาง แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564
โดยรับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564

เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

สำหรับส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26316/