ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธีที่ให้ไว้ในตราสาร และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงออกระเบียยไว้ดังเอกสารแนบนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB1265
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB1836
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB1031
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB1198