กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ชั้น ๒๓

—————————————————————-

วัน – เวลา

กิจกรรม

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. ผู้รับรางวัลและผู้ร่วมงานลงทะเบียน หน้าห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓(เริ่มเข้าห้องประชุมเวลา ๐๗.๑๕ น.)
๐๘.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งประจำที่ในห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓
๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาชัย)–          นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และผู้แทนโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เฝ้าฯ รับเสด็จ-          นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิฯ และผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ และผู้แทนโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทูลเกล้าถวายพวงมาลัยข้อพระกร-          เสด็จฯ ขึ้น ชั้น ๒๓ (โดยลิฟท์)-          เสด็จฯ ไปยังห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓
๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าห้อง World Ballroom-          ประทับพระราชอาสน์ (บนเวที)-          รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
๐๙.๑๕ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงาน
๐๙.๓๐ น.

ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ และกราบบังคมทูลเบิก-          ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข้ารับพระราชทานรางวัล (จำนวน ๑๑ ราย)
๑.      ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
๒.      ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓.      สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔.      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๕.      ประเทศมาเลเซีย
๖.      สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๗.      สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๘.      สาธารณรัฐสิงคโปร์
๙.      สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๑๐.  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๑.  ประเทศไทย

–          ผู้สนับสนุนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของแต่ละประเทศเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน ๑๙ ราย)

–          ทอดพระเนตรการแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (เวลาประมาณ ๑๒ นาที)

–          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

–          จบพระราโชวาท เสด็จฯ ออกจากห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓

–          ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ครูผู้ได้รับรางวัลฯ และปลัด ๑๑ ประเทศถวายรายงาน)

๑๑.๐๐ น.      – เสด็จฯ ไปยังห้องโลตัส ๑๓ ชั้น ๒๓- ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (จำนวน ๓ ชุด)- เสด็จฯ ลงชั้น ๒๒ (ทางบันไดเลื่อน)

– เสด็จฯ ไปยังห้องโลตัส ๕ – ๗ ชั้น ๒๒

– ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (จำนวน ๑ ชุด)

–          เสด็จฯ ไปยังห้องโลตัส ๘

–          ประทับพักอิริยาบถ

–          เสด็จฯ ออกจากห้องโลตัส ๘ ไปยังห้องโลตัส ๑ – ๔ ชั้น ๒๒

–          ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย

–          เสวยพระกระยาหารกลางวัน และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมคู่สมรส คณะกรรมการมูลนิธิฯ เอกอัครราชทูต และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ

–          สมควรแก่เวลา เสด็จฯ ออกจากห้องโลตัส ๑ – ๔

    (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

–          เสด็จฯ ลงชั้น ๑ (โดยลิฟท์)

–          เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาชัย)

–          เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เสร็จพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธี รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณโถงชั้น ๒๒)
๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๑๑ คนนำเสนอผลงาน  ห้อง World Ballroom
๑๗.๓๐ น. นัดหมายและซักซ้อมพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ผู้รับรางวัลเตรียมความพร้อมการรับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ณ ห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. แรงบันดาลใจของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๐นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ จำนวน ๑๕๖ คนโดย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ๑.      รางวัลคุณากร ๒ คน๒.      รางวัลครูยิ่งคุณ ๑๗ คน๓.      รางวัลครูขวัญศิษย์ ๑๓๗ คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้โอวาท

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร “หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา”ครูเครือข่ายมูลนิธิฯ จะใช้ประโยชน์จากหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาได้อย่างไร โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒.๐๐ น. ครูคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ รับประทานอาหารกลางวัน(บริเวณโถงชั้น ๒๒)
๑๓.๐๐ น. ครูไทย ๑๕๖ คน เดินทางกลับ

   * กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

 

กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 |ประวัติย่อครูผู้ได้รับรางวัล 11 ประเทศ 
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560   วีดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัล