ครูลีโอโปลดีนา โจอานา กูเตเรส ประเทศติมอร์-เลสเต

ประเทศติมอร์-เลสเต ครูลีโอโปลดีนา โจอานา กูเตเรส

นักบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ ทำให้ความห่างไกล ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาโรงเรียน

 

ครูลีโอโปลดีนา วัย 49 ปี เกิดที่เมืองบาเกีย (Bagnia) จังหวัดเบาเกา (Baucau) หลังจบการศึกษาระดับมัธยมได้ฝึกอบรมครูและเป็นครูสอนระดับประถมศึกษาก่อนมาเป็นครูที่ Bagnia Catholic St.zzJoseph School  ตั้งแต่ปี  2538 -2542  ขณะเดียวกันได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านการสอนและภาษาโปรตุเกส จากมหาวิทยาลัยที่กรุง Dili ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ S.Jose Basic Education Central School ซึ่งมีโรงเรียนสาขาอีก 7 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด 822 คน ครูจำนวน 55 คน

ครูลีโอโปลดีนา เป็นนักบริหารจัดการชั้นยอด เพราะต้องทำหน้าที่บริหารจัดการและประสานการทำงานกับโรงเรียนสาขาทั้ง 7 แห่ง จัดอบรมให้แก่ครู ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนและโรงเรียนสาขา จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นๆ โดยใช้กีฬา ดนตรี ภาพวาด การแสดงละคร การเต้นรำทางวัฒนธรรมของติมอร์หาเงินสนับสนุนแก่ครูอาสาของโรงเรียน นอกเหนือจากการทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ยังเป็นครูสอนภาษาโปรตุเกสแก่นักเรียนระดับ 8 และ 9 (15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) เป็นครูประจำชั้นทุกปีจนถึงปี 2555

นอกจากนี้ ยังเป็นนักเชื่อมประสานการสนับสนุนจากภายนอก ทำให้ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคของโรงเรียน โดยเป็นผู้นำจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนให้นักเรียนระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา ซ่อมแซมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาสาขา พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า แท้งก์น้ำ อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ และร่วมก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในเมืองบาเกีย สร้างสนามบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล จัดหาอุปกรณ์ดนตรีให้แก่นักเรียน รวมทั้งจัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้คนในชุมชน

นางลีโอโปลดีนา มีทักษะภาษาระดับดีมากถึง 5 ภาษา คือ มากาไซ  เตตุม อินโดนีเซีย โปรตุเกส และ อังกฤษ ได้เข้าร่วมประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอผลงานโครงการ “ด้วยเมล็ดเดียว” แก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของติมอร์ บทบาทสตรีด้านการศึกษาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ที่ประเทศออสเตรเลีย การพัฒนาพื้นที่ในชนบทผ่านมิตรภาพระหว่างประเทศ ในการประชุมนานาชาติที่กรุง Dili  เป็นต้น