อู ทัน ทุม สหภาพเมียนมา

สภาพเมียนมา อู ทัน ทุม

ครูสอนดีเยี่ยม ผู้ดึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการปลูกฝังทักษะชีวิตและคุณธรรม

ครูอู วัย 58 ปี โรงเรียน Basic Education High School เมือง Ywarthargyi  แคว้น Sagaing จบการศึกษาอนุปริญญาด้านปศุสัตว์ ศึกษาต่อระดับปริญญาด้านพฤกษศาสตร์และชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยที่ Mandalay และ Sagaing

นายอู ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยม ได้รับรางวัลการสอนดีเยี่ยมในการส่งเสริมเด็กระดับ 9 สอบผ่านภาษาอังกฤษทั้งระดับรัฐและภูมิภาคที่มีเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้การสอนแล้ว ครูอู ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพื่อสุขภาพอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น จัดกีฬาระหว่างโรงเรียน การป้องกันสารเสพติด แอลกอฮอล์ การติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะชีวิต  การจริยธรรมและวินัยทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์สอน จรรยาบรรณของครูและทักษะการเป็นผู้นำแก่ครูรุ่นใหม่

นายอู มีความเชื่อและความรักให้แก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน นับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องชมเชยจากพฤติกรรมส่วนตัวและความเป็นครูที่มีคุณธรรม