ครูดี โส พอน ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา ครูดี โส พอน

“ครูผู้มุ่งมั่นจะเป็นครู ผู้ใช้ความรักและความทุ่มเทในการสอน เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยสร้างอนาคตของลูกศิษย์ และอนาคตของประเทศ”

ครูดี โส พอน วัย 40 ปี  ด้วยความฝันอยากเป็นครูตั้งแต่วัยเด็ก เพราะต้องการให้เด็กมีความรู้ เป็นคนดี และมีชีวิตที่ดีในอนาคต จึงตั้งใจสอบเป็นครู โดยจบการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยพนมเปญ ฝึกอบรมครูประถมศึกษาที่ศูนย์ฝึกอบรมครูของกัมปง เฌอนาง ฝึกอบรมครูพื้นฐานจากศูนย์ฝึกอบรมครูฮุนเซน และฝึกอบรมทำสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เริ่มต้นวิชาชีพครูที่โรงเรียนประถม Punlay Primary School เมื่อปี 2539 ต่อมา ปี 2542 ย้ายไปเป็นครูสอน ป.6 ที่ Kumroukrong Primary School ผลสำเร็จจากการทำงานของความเป็นครูมา 20 ปี จึงได้รับเหรียญเงิน เหรียญทองแดง และได้รับรางวัลสมเด็จเดโช Somdach Decho Award Number 1 ในปี 2560

ครูดี สร้างบรรยากาศการสอนให้เป็น “ห้องเรียนแห่งความสุข” โดยให้ความรักแก่เด็กอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้นักเรียนมีแววตาของความสุข กล้ายกมือตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ทุ่มเทต่อการสอน โดยออกแบบการเรียนรู้ให้สนุก กระตุ้นความกล้าเด็กที่เรียนอ่อน และลงรายละเอียดเด็กรายบุคคล ทั้งชื่อของลูกศิษย์ การจัดที่นั่งให้เด็กเรียนเก่งและอ่อนใกล้กัน ศึกษาพื้นฐานชีวิตของเด็กและคอยติดตามช่วยเหลือ เพื่อให้มีอนาคตที่ดี และเป็นกำลังคนที่สำคัญของประเทศ

ผลสำเร็จของนักเรียนพบว่า ในแต่ละปีมีนักเรียนสอบผ่านมากกว่า 95% ลูกศิษย์บางคนได้เรียนต่อต่างประเทศ ได้รับเหรียญจากการสอบระดับชาติและการแข่งขันระดับโลก

ครูดี เชื่อว่า “เด็กจะประสบความสำเร็จได้ต้องมี 3 องค์ประกอบที่สำคัญคือ ครอบครัว ที่ช่วยสนับสนุนและเป็นแรงจูงใจ โรงเรียน โดยมีครูคอยชี้แนะทั้งความรู้และคุณธรรม และสังคม ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กและดึงดูดจิตใจให้ดำเนินรอยตาม”