ชมย้อนหลังการปาฐกถาพิเศษ “4 ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา

ชมการย้อนหลังปาฐกถาพิเศษ
“4 ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS