ผลการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 1

ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ชี้ผลจากโควิด ทำโครงสร้างเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนแปลง บางธุรกิจอาจหดหายหรือปิดตัว ภาครัฐต้องประเมินการจ้างงานใหม่โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะมากที่กำลังตกงาน และต้องพัฒนาคนให้พร้อมกับโลกดิจิทัล ด้านการเรียนการสอนพัฒนาเด็กแต่ละวัยเรียนต้องสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพ เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ ลดข้อจำกัดจากครูผู้สอน ระบบการบริหารการศึกษาที่ขาดความพร้อมและไม่ทันสมัย และยังต้องให้ความสำคัญกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำอย่างโควิด 19 เพิ่มมาก...
More