สกุ๊ปพิเศษ : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี…เฟ้นหาครูดีในแผ่นดิน

เมื่อเร็วๆ การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ซึ่งเป็นการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ในเอเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ โดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการครุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2558 พบว่า มีการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูและศิษย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี พร้อมกับมีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่นผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อนครู และความร่วมมือจากหน่วยงานภาคนโยบาย เป็นต้น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่มุ่งเชิดชูครูในระดับนานาชาติ

“ทุกท่านสามารถเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกในจักงหวัดที่มีเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต 1 เป็นจุดอำนวยการ โดยมีผู้เสนอชื่อประกอบด้วย 1) ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป และ 2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้ โดยมีระยะเวลาในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับการคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นกลไกล (ก.ค. – ธ.ค. 59) และการคัดเลือกในส่วนกลาง (ม.ค.-มี.ค.60) ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาประกาศผลในวันที่ 25 เม.ย. 60 และจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่ 10 ต.ค. 60 โดยในครั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์นั้น มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่ออีกเพียง 1 ครั้ง ตามประกาศของมูลนิธิ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.pmca.or.th”

ในการนี้ ดร. จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในฐานะกรรมการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิและผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ประเทศไทยและอาเซียนหันมาให้ความสำคัญในคุณภาพการศึกษา การสื่อสารจึงมิใช่เพียงการแจ้งให้ทราบถึงคุณสมบัติ หรือแนวทางการคัดเลือกเท่านั้น แต่กรมประชาสัมพันธ์ต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังโดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยมอบนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นกิจจะลักษณะในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสื่อสารความก้าวหน้าของโครงการนี้ เพราะถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพคนซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

“ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนเป็นศิษย์มีครู ในฐานะนักสื่อสารสามารถเลือกใช้เครือข่ายครูที่ได้รัยรางวัลในปี 2558 จำนวน 164 คน ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดเป็นต้นทุนหรือวัตุดิบในการสื่อสารจุดประเด็นสร้างกระแสได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง และครูผู้มีคุณูปการ ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องแปลกแตกต่างจากเดิม และสามารถลงมือได้ทันที ไม่ว่าท่านจะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ เป็นนักประชาสัมพันธ์หรือสื่อมวลชน ต้องทำหน้าที่ในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารถือเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยหลังจากการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจใน 4 ภูมิภาคแล้ว กรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิฯ จะมีการจัดแถลงข่าวร่วมกันในช่วงต้นเดือน ส.ค. นี้ต่อไป” รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าว

เฟ้นหาครูดีในแผ่นดิน

Comments are closed.