คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมงานซีมิโอ ฟอรั่ม


คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงร่วมงานซีมิโอ ฟอรั่ม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะ เข้าร่วมเวที National Teachers’ Month Forum 2019 “Making Teaching a Profession of Choice : Getting the Best and the Brightest…and Keeping Them A Regional Knowledge Forum” ที่จัดโดย SEAMEO INNOTECH โดยในงานมีท่านวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ท่านเฮซุส ลอเรนโซ อาร์ มาเทลโอ (Jesus Lorenzo R. Mateo) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ ดร.เฮซุส คาติกัน อินซิลาดา (Dr.Jesus Catigan Insilad) รุ่นที่ 2 ปี 2017 ครูซาดัท บี มินันดัง (Mr.Sadat B. Minandang) รุ่นที่ 3 ปี 2019 และเครือข่ายครูฟิลิปปินส์จากโรงเรียนต่างๆ กว่าร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมซีมิโอฟอรั่มในครั้งนี้  โดยมีดร.รามอน ซี บาคานี (Dr.Ramon C. Bacani) ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค (SEAMEO INNOTECH) และท่านเบนิโต บีนาซา (Mr. Benito Benoza) ผู้จัดการหัวหน้าสำนักงานจัดการความรู้และเครือข่าย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

ในการนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ยังได้กล่าวนำการเสวนาการพัฒนาครู และขอบคุณศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค และกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ในความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาครูผ่านการขยายผลของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ เวที National Teachers’ Month Forum 2019 ที่จัดขึ้นนี้มุ่งเปิดพื้นที่การพัฒนาศักยภาพครูและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครูฟิลิปปินส์โดยผ่านศูนย์ซีมิโอ อินโนเทค ซึ่งในกิจกรรมได้จัดให้มีเสวนาในภาคเช้า “Stories of Achievement” (เรื่องเล่าของความสำเร็จ) โดยมีดร.เฮซุส คาติกัน อินซิลาดา และครูซาดัท บี มินันดัง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศฟิลิปปินส์รุ่นที่ 2 ปี 2017  และรุ่นที่ 3 ปี 2019 ร่วมเวทีเสวนา โดยมีดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฝ่ายต่างประเทศ ดำเนินรายการ ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวได้มีการฉายวิดีทัศน์ของครูใหญ่วิลเลียม โมโรคา (Mr. William Moraca) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 1 ปี 2015 รวมถึงวิดีทัศน์ของครูรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เพื่อนำเข้าการเสวนาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของครูในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กๆและชุมชน นอกจากนี้ในภาคบ่ายยังได้จัดให้มีการเสวนาต่อเนื่องในหัวข้อ “Knowledge and Professional Development Solutions” และหัวข้อ “Audience Filipino Teacher : Stories from the Field” อีกด้วย 

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 ภายใต้ความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคและได้มีการลงนามในกฎบัตร  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย พร้อมจัดตั้งศูนย์ซีมีโอในภูมิภาคต่างๆ โดยศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค (SEAMEO INNOTECH) เป็นศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ-ซีมีอินโนเทค (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology : SEAMEO INNOTECH) ตั้งอยู่ที่เมืองเกซอนฟิลิปปินส์ ก่อตั้งในปี 2513 มีภารกิจหลักคือ สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การทําวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ทำงานร่วมกับองค์การซีมีโอ โดยศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมกับขับเคลื่อนการขยายผลต่อยอดการพัฒนาครูผ่านเวทีวิชาการและกิจกรรมต่างๆ  

 

ผู้เข้าร่วมเวทีซีมีโอ ฟอรั่ม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าอาคารประชุม ศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค

 

 

 

พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 2 ต.ค. 62

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายสาดัท บี มินันดัง


พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 7 ต.ค. 62
“วันครูโลก” ความร่วมมือทีมไทยแลนด์

สถานฑูตไทย ณ กรุงมะนิลา | ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมเยือนครูซาดัต บี มินันดัง รุ่นที่ 3 ปี 2019 |เยี่ยมเยือนครู รุ่นที่ 1 ปี 2015 | เวทีซีมีโอ ฟอรั่ม