คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าพบเอกอัครราชทูต และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการบรูไน

บ่ายวันที่ 18 กันยายน 2562  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านวันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน  เพื่อแนะนำครูและขอบคุณสถานฑูต โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศบรูไน 3 ท่าน ได้แก่  ครูฮาจาฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮามัด (Ms. Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad) ครูรางวัลรุ่นที่ 1 ปี 2015 ผู้จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เชี่ยวชาญนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนร่วมในรูปแบบต่างๆ ครูลิม ซอง โง (Ms. Lim Soh Ngo) ครูรางวัลรุ่นที่ 2 ปี 2017 ครูเคมีเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม และครูฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Ms. Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspa) รุ่นที่ 3 ปี 2019 ครูใหญ่ที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัด Inclusive education และระบบการพัฒนาครูสำหรับการศึกษาพิเศษเข้าร่วม  โดยมีการแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวการพัฒนาประเทศของบรูไนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม และหารือการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย-บรูไนผ่านทางสถานฑูตไทยในการพัฒนาครูร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ทางสถานทูตยังได้เป็นแกนประสานภาคเอกชนไทยในประเทศบรูไน โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนและผู้แทนสมาคมคนไทยในบรูไนเข้าร่วมหารือด้วย พร้อมร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานฯ นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนให้ความสนใจความเคลื่อนไหวพร้อมสัมภาษณ์คณะกรรมการมูลนิธิฯและครูทั้ง 3 รุ่น เพื่อเผยแพร่ข่าวครั้งนี้

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังเข้าพบ ดร.ซามียะห์ ซุไรนีย์ กาญจนาวาตี บินติ ฮาจิ ทาจัสดิน
(Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บูรไน และคณะ พร้อมด้วยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง 3 รุ่น เพื่อขอบคุณและแจ้งความเคลื่อนไหวผลการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 11 ประเทศ 

ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงที่มาและกระบวนการการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศบรูไน รวมถึงระบบการพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพครูผ่านการสร้างระบบพี่เลี้ยง ซึ่งครูฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Mr. Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspa) ผู้ได้รับรางวัลปี 2019 นี้ เป็นหนึ่งในครูที่เป็นที่ปรึกษาและมีบทบาทร่วมพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาครูของบรูไนด้วย โดยที่ประชุมต่างขอบคุณและเห็นชอบที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาครูบรูไนร่วมกันต่อไปในอนาคต ในตอนท้ายประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังได้พบปะ ดาโต๊ะ ซีไร อาวัง ฮาจิ ฮัมซาฮ์ บิน ฮาจิ ซุไลมาน (Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรูไน เพื่อขอบคุณในความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีอย่างต่อเนื่องนี้ด้วย 


ประธานมูลนิธิฯ พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรูไน

บ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศ เมื่อ 30 ก.ย. 62

เนการาบรูไนดารุสซาลาม นางฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ 

เอกอัครราชทูตไทย และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการบรูไน | ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศบรูไน