คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศบรูไน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  พร้อมด้วยท่านรุจ ธรรมมงคล อัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspa) ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาลัมบัก กานัน จารัล 49 (Lambak Kanan Jalan 49) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019 โดยมีท่านวอลเตอร์ ฉอง (Mr.Walter Chong) หัวหน้าหน่วยกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการบรูไน ท่านอาวัง ไซนัล อาบีดิน บิน ฮาจิ เคปลิ (Mr. Awg Zainal Abidin bin Haji Kepli) รักษาการผู้อำนวยการกรมโรงเรียน และคณะ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนของโรงเรียนให้การต้อนรับ

ในงานนี้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้รับฟังการดำเนินงานของครูและการบริหารโรงเรียนแบบการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) และการจัดให้มีระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Education) รวมถึงการสร้างระบบนิเทศและพัฒนาครู รวมถึงงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและฝึกอบรมครูให้กระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมโรงเรียน ห้องสมุดที่มีมุมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา และเยี่ยมชมสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มต่างๆ 

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาลัมบัก กานัน จารัล 49 (Lambak Kanan Jalan 49) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) และมีการจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Education) โดยมีการออกแบบอาคารเรียนและห้องเรียนด้วยหลักอารยสถาปัตย์  (universal design) ที่คำนึงถึงเด็กปกติ เด็กผู้พิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้สะดวกและเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กทุกคน และมีการวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาและระบบนิเทศติดตาม (Coaching and Mentoring) เพื่อพัฒนาครู รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กในหลากหลายลักษณะทั้งด้านทักษะชีวิตและทักษะสำคัญด้าน Literacy ต่างๆ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมในโรงเรียน

ส่วนครูฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspa) ครูใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษาลัมบัก กานัน จารัล 49 เป็นครูใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการบริหารศึกษาและการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะได้ทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบของโรงเรียนแบบเรียนรวม (Model Inclusive School) ที่มีศูนย์ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปัญญาเลิศ รวมถึงเด็กๆทุกคน อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพครู เป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมครูประจำการให้กับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันผลิตครูต่างๆ อีกด้วย 

บ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศ เมื่อ 30 ก.ย. 62

เนการาบรูไนดารุสซาลาม นางฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ 

เอกอัครราชทูตไทย และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการบรูไน | ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศบรูไน