คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศเมียนมา


16 สิงหาคม 2562 ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูหม่องจ๋าย (Mr.Muang Kyaing) ครูสอนภาษาอังกฤษและเกษตร จากโรงเรียนจ่อเม (Hyaukmee) เมืองปะเต็งจี (Patheingyi) แคว้นมัณฑะเลย์ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 ปี 2019 แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีท่านดาว ขิน ซันดาร์ (Daw Khin Sandar) ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนภูมิภาค และนายอู ออง ซาน วิน (U Anung Zan Win) เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำจังหวัด พร้อมด้วยท่านดาว มู มู ธัน (Daw Mu Mu Than) ครูใหญ่ คณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนให้การต้อนรับ

ในงานนี้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังได้เยี่ยมเยือนชมการจัดการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียนระดับประถมและมัธยมต่างๆ และการสาธิตการสอนของครูหม่องจ๋ายในรายวิชาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการเกษตรในแปลงสวนเกษตรของโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจ่อเม (Hyaukmee) เมืองปะเต็งจี (Patheingyi)  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,423 คน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 11) โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 59 คน เป็นโรงเรียนหนึ่งใน 48 โรงเรียนที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุดเด่นของโรงเรียนคือการจัดการศึกษาทุกระดับเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับชุมชนและมีเด็กหลากหลายชาติพันธุ์มาเรียน และแม้โรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่ชายขอบเมืองแต่โรงเรียนเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ทักษะชีวิต ไปจนถึงกิจกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีครูที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับชุมชน

สำหรับครูหม่องจ๋าย เป็นหนึ่งในครูที่ถูกคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการประเทศเมียนมา โดยมีบทบาทสำคัญในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเกษตร และยังบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในกระบวนการเรียนรู้ จนสามารถทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์โดยรวมที่ดีขึ้น ครูหม่องจ๋ายมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ให้เห็นความสำคัญและโอกาสของการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพ ชีวิตของเด็กๆชาวพม่าที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยที่ผ่านมาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนทั้งในการทำโครงการเกษตรและทรัพยากร สิ่งสำคัญคืออยากเห็นลูกศิษย์มีทักษะการใช้ชีวิตและความสมดุลในชีวิต ครูหม่องจ๋ายเล่าว่า “การสอนคือความท้าทายที่ต้องทำให้กระบวนการเรียนรู้นั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ โดยวิธีการอาจไม่ได้มีอะไรมากมาย แต่ได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่ทำในโรงเรียนก็พยายามทำให้เป็นสิ่งที่สร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆไปพร้อมกัน ให้เด็กเห็นคุณค่าจากสิ่งแวดล้อมคุณค่าจากการเรียนรู้ที่เขาเองเป็นคนลงมือทำ”

บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว ออกอากาศเมื่อวันที่  23 ส.ค. 62

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูหม่อง จ๋าย แคว้นมัณฑะเลย์  สอนภาษาอังกฤษและเกษตร ร.ร.จ่อ เม แคว้นมัณฑะเลย์

รายการ พลิกปมข่าว ThaiPBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62

 

กระทรวงศึกษาและเอกอัครราชทูตไทยในเมียนมาครูหม่องจ๋าย (Mr.Muang Kyaing)