คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสิงคโปร์


31 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสิงคโปร์ โดยมี Dr. Irene Ng อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน Anglo-Chinese School (ACS-Primary) และคณะให้การต้อนรับ พร้อมเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ACS ซึ่งเป็นโรงเรียนเรียนที่จัดการศึกษาแบบรวม (Inclusive Education) ที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ในงานนี้ ครู Angeline Chan Xiuwen ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์และเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาพิเศษ ซี่งได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ยังได้เล่าถึงบทบาทและภารกิจของครู Angeline ในการจัดการเรียนรู้และดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ  พร้อมกันนี้โรงเรียนยังได้มีครูผู้เชี่ยวชาญด้าน Gifted Education ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
       ในการนี้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังได้กล่าวแสดงความยินดีกลับคุณครู Angeline Chan Xiuwen และแจ้งวาระสำคัญของมูลนิธิฯทั้งเรื่องพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไป นอกจากนี้คณะผู้บริหารของโรงเรียน ACS ยังได้นำคณะกรรมการมูลนิธิฯเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนต่างๆ และสภาพแวดล้อมโรงเรียน รวมถึงห้องเรียนพิเศษและห้องให้คำปรึกษาดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะอีกด้วย
โรงเรียน ACS เป็นโรงเรียนรัฐบาลซึ่งมี 6 แห่ง โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสร้าง “Character” หรือบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม โดยมีพันธกิจในการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่การค้นหาและค้นพบศักยภาพสูงสุดรวมถึงการพัฒนาบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม ภายใต้คำขวัญที่ว่า “The Best Is Yet To Be” มีแนวทางการทำงานใน 4 มิติคือ การสร้างผู้นำที่มีความหวัง (HOPEFUL Leader) การสร้างผู้เรียนที่สร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานชุมชนแบบรวมพลัง โดยนอกจากจะดูแลเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงแล้วยังจัดให้มีโปรแกรมการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างทักษะสำคัญ การศึกษาพิเศษให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special needs education) และการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education)  โดยมีครู Angeline Chan Xiuwen เป็นหนึ่งในครูผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้และดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเภทต่างๆ ครู Angeline ยังมีบทบาทสำคัญ ในการเป็นแกนนำครูที่ช่วยขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาครู และยังเป็นครูผู้ฝึกอบรมการจัดการศึกษาพิเศษ และการวัดและการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ให้กับ AST และกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ รายงาน, สรรชัย หนองตรุด ภาพ

 

รายการพลิปปมข่าว ThaiPBS

 

 

 

รายการพลิกปมข่าว ออกอากาศ 17 ก.ย. 62

เด็กพิเศษ คนพิเศษ : บทวิเคราะห์เด็กพิเศษ ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ และท่านมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชฑูต ณ สิงคโปร์
| เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์