ที่ตั้ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1

ถนนแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

โทรศัพท์ :  034- 564330 ต่อ 461          โทรสาร :   034-623006

ผู้ประสานงาน (1) : นายอนันต์   กัลปะ

โทรศัพท์ :  034- 564330 ต่อ 461        มือถือ :  089-9138659

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) :  นางสาวปิยนาถ   สืบเนียม

โทรศัพท์ :   034- 564330 ต่อ 461       มือถือ : 089-918-9294

E-Mail  :  Poopiyanard@gmail.com