ติดต่อเรา

สำนักมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หน่วยประสานงานกลาง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-619-1811
(วันจันทร์ – ศุกร์ ติดต่อในเวลาราชการ)