NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB90
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB91
0.3โปสเตอร์16.9 MiB60
0.4แผ่นพับ9.2 MiB108
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB66
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB90
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB110
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB72
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB77
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB60
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB167
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB103
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB85
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB79
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB99
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB96
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB73
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB98
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB61
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB63
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB74
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB58
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB57
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB73
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB70
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB77
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB74
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB61
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB67
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB76
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB64
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB62
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB77
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB68
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB71
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB76
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB956
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB530
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1085
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1314
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB117

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ