NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB139
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB125
0.3โปสเตอร์16.9 MiB88
0.4แผ่นพับ9.2 MiB164
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB97
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB132
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB140
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB104
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB107
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB87
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB241
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB130
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB127
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB115
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB132
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB140
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB103
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB148
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB82
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB83
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB96
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB83
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB83
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB95
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB95
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB138
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB110
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB90
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB93
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB100
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB87
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB85
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB97
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB91
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB103
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB96
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB1052
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB580
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1204
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1448
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB156

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ