NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB264
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB241
0.3โปสเตอร์16.9 MiB181
0.4แผ่นพับ9.2 MiB273
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB189
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB223
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB223
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB192
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB196
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB167
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB356
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB215
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB220
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB191
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB215
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB232
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB187
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB233
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB142
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB136
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB175
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB152
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB143
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB157
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB176
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB332
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB177
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB139
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB155
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB175
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB158
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB141
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB159
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB146
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB207
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB158
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB1199
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB689
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1383
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1671
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB235

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ