NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB220
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB195
0.3โปสเตอร์16.9 MiB149
0.4แผ่นพับ9.2 MiB231
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB166
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB199
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB206
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB172
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB176
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB151
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB328
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB201
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB209
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB181
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB206
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB212
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB174
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB215
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB135
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB131
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB160
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB140
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB131
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB146
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB162
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB291
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB168
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB134
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB141
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB165
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB147
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB131
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB150
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB139
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB192
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB148
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB1171
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB667
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1349
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1626
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB219

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ