ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(Princess Maha Chakri Award: PMCA) จากประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต

Get Adobe Flash player

 

01.บรูไน

บรูไนดารุสซาลาม
มาดาม ฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด

ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนประถมKeriam Primary School วัย 48 ปีผู้ริเริ่มการนำนวัตกรรมมาสอนเด็กพิการเรียนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยชักชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนได้รับรางวัลครูดีเลิศจากสุลต่านแห่งบรูไน

02.กัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชา
นางสาวทอช บันดาว
ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน Wat-Bo Primary School วัย 38 ปี นับเป็นครูที่เน้นการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางผ่านเทคนิคสร้างแรงจูงใจผู้เรียน ให้ความสำคัญกับเด็กเรียนรู้ช้าโดยการสร้างเครื่องมือช่วยสอนจนได้รับรางวัลชนะเลิศครูที่มีความโดดเด่นในระดับชาติ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย03.อินโดนีเซียนายเฮอร์วิน ฮามิดครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน Junior High School Kendari วัย 33 ปี ผู้มีผลงานโดดเด่นโดยการประยุกต์ใช้ Smart Phone เพื่อการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จนได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาค
04.ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางคำซ้อย วงสำพันครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ ที่โรงเรียนมัธยมเวียงจันทน์ วัย 61 ปี เน้นพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำให้มีทักษะและมีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองร่วมปรับปรุงผลการเรียนรู้
05.มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
นายไซนุดดิน ซาคาเรียครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมัธยม Taman Bukit Maluri วัย 50 ปี ผู้พัฒนาหลักสูตร ICT ของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร
06.พม่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นางสาวยี มอน โซ
ครูระดับอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่าย ทาร์ ยา ย่างกุ้ง ครูวัย 34ปีผู้ใส่ใจทั้งการสอนศาสตร์ความรู้และทักษะการดำรงชีวิตให้แก่ผู้เรียน
07.ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นายวิลเลียม โมราคาครูใหญ่ Klolang Elementary School วัย 46 ปี นักจัดการชั้นเรียนสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนประถมและเป็นนักพัฒนานวัตกรรมผลิตสื่อการสอนต้นทุนต่ำแก่พื้นที่ชนบทห่างไกล
สาธารณรัฐสิงคโปร์08.สิงคโปรนางหวัง ลิม ไอ่ เหลียน
ครูใหญ่โรงเรียนประถม Holy Innocents’ Primary School วัย 42 ปี ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ผู้เน้นการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเรียนรู้ช้าผู้ริเริ่มโครงการนำร่องด้วยการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
09.ประเทศไทยราชอาณาจักรไทย
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วัย 58 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านออกแบบการเรียนรู้ โดยฝึกเด็กในเรื่องทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านโครงงานที่สร้างประโยชน์คืนกลับชุมชน โดยโครงงานที่สร้างชื่อเสียง อาทิ การทำไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลา จนนักเรียนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและทำให้ชื่อลูกศิษย์ 3 คน ถูกนำไปตั้งชื่อเป็นดาวเคราะห์น้อย
10.เวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นางทราน ติ ตวย ดุ
ครูใหญ่และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่Le Ngoc Han Primary School วัย 38 ปี ผู้ริเริ่มทำให้เกิดต้นแบบโรงเรียนประถมรูปแบบใหม่ หรือ “เวียดนามนิวสคูลโมเดล” เผยแพร่ไปยังโรงเรียนประถมศึกษามากกว่า 3,000 แห่งผ่านระบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่น เน้นทักษะชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและจัดชั้นเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
11.สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
นายจูลีโอ ไซเมน มาเดียรา
ครูสอนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยม วัย 47 ปี ผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสามารถดึงพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดการเรียนรู้
NameSizeHits
NameSizeHits
ประวัติย่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
10. Mrs. Tran ThiThuy Dung เวียดนาม8.9 MiB222
11. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ไทย3.8 MiB399
2. Ms. Tauch Bundaul กัมพูชา1.9 MiB208
3. Mr. Herwin Hamid อินโดนีเซีย3.3 MiB182
4. Mrs. VongsamphanhKhamsoy สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว1.9 MiB276
5. Mr.ZainuddinZakaria มาเลเซีย2.3 MiB178
6. DawYee Mon Soe สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์3.1 MiB155
7. Mr. William Moraca สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2.8 MiB311
8. Mrs. Wang-Lim Ai Lian สาธารณรัฐสิงคโปร์3.6 MiB162
9. Mr. Julio XimenesMadeira ติมอร์ เลสเต 944.3 KiB184
NameSizeHits
NameSizeHits
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB1199
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB689
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1383
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1671
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB235

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ  | 7.3.1 Mdm HajahRatnawati บรูไนดารุสซาลาม | 7.3.2 Ms. TauchBundaul กัมพูชา | 7.3.3 Mr.Herwin Hamid อินโดนีเซีย | 7.3.4 Mrs. Vongsamphanh Khamsoy สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 7.3.5 Mr.Zainuddin Zakaria มาเลเซีย | 7.3.6 Daw Yee Mon Soe สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ | 7.3.7 Mr. William Moraca สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | 7.3.8 Mrs. Wang-Lim Ai Lian สาธารณรัฐสิงคโปร์ | 7.3.9 Mr. Julio Ximenes Madeira ติมอร์ เลสเต | 7.3.10 Mrs. Tran ThiThuy Dung เวียดนาม | 7.3.11 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ไทย
| 7.4 แหล่งรวมเอกสาร