คณะกรรมการระดับจังหวัด

 

1.สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่ 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ /โทรสาร :   02-4376631-5 ต่อ 3468

ผู้ประสานงาน (1) : นายพงศธร  ไวเชิงค้า

โทรศัพท์ /โทรสาร :   02-4376631-5 ต่อ 3468

มือถือ : 089-714591

ผู้ประสานงาน (2) : นายวีระชาติ  ภาษีชา

โทรศัพท์ /โทรสาร :   02-4376631-5 ต่อ 3468

มือถือ : 086-4134717

1.กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร

อาคารหอประชุมพญาไท ชั้น 4  ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 0 4 0 0

โทรศัพท์ /โทรสาร :   02-3543789

ผู้ประสานงาน (1) : ว่าที่ ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ

โทรศัพท์ /โทรสาร :   02-3543789    มือถือ : 061-4129896

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวจรวยพร  แจ้งกระจ่าง

โทรศัพท์ /โทรสาร :   02-3543789    มือถือ : 099-1414297

ผู้ประสานงาน (3) :  นางนงนุช  จุฬามณี

โทรศัพท์ /โทรสาร :   02-3543789    มือถือ : 081-6644232

2.กระบี่

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

ถนนเจ้าคุณ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  81000

โทรศัพท์ : 075 – 819819    โทรสาร :   075 – 819820

ผู้ประสานงาน (1) : นางเสาวณี  ยิ่งถาวร

โทรศัพท์ : 075 – 819819    โทรสาร :   075 – 819820

มือถือ : 093-5783965

E-Mail  : kahawong_n@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาววิมล  กาพย์เกิด

โทรศัพท์ : 075 – 819819    โทรสาร :   075 – 819820

มือถือ : 089-8758176

E-Mail  : Monmon6946@gmail.com

3.กาญจนบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ถนนแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

โทรศัพท์ : 034-510544              โทรสาร :   034-564006

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม

โทรศัพท์ :  034-564001             โทรสาร : 034-564007

มือถือ 089-9189294              E-Mail  :  poopiyanard@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) :  นางสาวฉัตรกุล   ตรงคมาลี

โทรศัพท์ :  034-510544           โทรสาร : 034-564007

มือถือ 089-1939456          E-Mail  :  kanchanaburi2@ksp.or.th

Website : http://www.facebook.com/kspkanchanaburi/

4. กาฬสินธุ์ 

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

เลขที่ 72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 043-840533 E-mail : rung2012luam@gmail.com

ผู้ประสานงาน (1) : นายกิตติพศ พลพิลา มือถือ : 081-8068229

ผู้ประสานงาน (2) : นายรัชพร วรรณคำ มือถือ : 081-9753246 / 089-8406225

ผู้ประสานงาน (3) : นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์ มือถือ : 084-9553330

ผู้ประสานงาน (4) : นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน มือถือ : 095-6206408

ผู้ประสานงาน (5) : นางสาวน้ำทิพย์ คชศร มือถือ : 089-7118503

ผู้ประสานงาน (6) : นางสาวรุ่งอรุณ เลื่อมเรือง มือถือ : 087-7054235

ผู้ประสานงาน (7) : นางสาววัฒนา ภูสุข มือถือ : 081-2611636

5. กำแพงเพชร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาคาร 2 ชั้น ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ :  055-714769    โทรสาร :  055-714769

ผู้ประสานงาน (1) : นายธัญ  สายสุจริต

โทรศัพท์ :  055-714769    โทรสาร :  055-714769

มือถือ : 095-2961621

E-Mail  : –

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวธัญญนิตย์  อัมพรัตน์

โทรศัพท์ :  055-714769    โทรสาร :  055-714769

มือถือ : 061-6108486

E-Mail  :

ผู้ประสานงาน (3) : นายรณภูมิ  กลึงมั่น

โทรศัพท์ :  055-741833    โทรสาร :  055-741833

มือถือ : 086-9177182

E-Mail  : kamphaengphet@ksp.or.th

6.ขอนแก่น

ที่ตั้ง : คุรุสภาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

662 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ถนนหลังศูนย์ราชการ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043-246649, 043-246853 มือถือ : 092-2468324

E-Mail  : prd.khonkaen@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางนิธิกานต์ โตโส

โทรศัพท์ : 043-424509 มือถือ : 097-3103993

E-Mail  : kspkkn@gmail.com

7.จันทบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

3 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวจิราพร ผลจิตต์

โทรศัพท์ : 039-460737 มือถือ : 087-0571565 โทรสาร : 039-737

E-Mail : jiraporn.poy@gmail.com

8.ฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-088231 โทรสาร : 038-088547

ผู้ประสานงาน (1) : นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

โทรศัพท์ : 038-088231 มือถือ : 092-2538549

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวนิธินาถ คำคูบอน

โทรศัพท์ :  038-088547 มือถือ : 087-2185821

9.ชลบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

162/6 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน (1) :  นายธานินทร์ ชลจิตต์

โทรศัพท์ : 038-279623  มือถือ : 061-4131355

ผู้ประสานงาน (2) : นางกชพร อาจสด

โทรศัพท์ : 038-195086 มือถือ : 088-2095590

E-Mail : chonburi@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวดวงใจ สินสูงเนิน

โทรศัพท์ : 038-195086 มือถือ : 096-8198314

E-Mail : chonburi3@ksp.or.th

10.ชัยนาท

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ถนนวิเชียรปราการ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 17000

ผู้ประสานงาน (1) : นายวินัย ตะปะสา

โทรศัพท์ : 056-410671 โทรสาร : 056-410672 มือถือ : 093-3131555

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวปราณี ฝ่านคำมี

โทรศัพท์ : 056-410671 โทรสาร : 056-410672 มือถือ : 083-9631515

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวชัญญาณ์ภัช กายพันธ์

โทรศัพท์ : 056-412526 โทรสาร : 056-410672 มือถือ : 081-4086581

E-Mail : chainat@ksp.or.th

11.ชัยภูมิ

ที่ตั้ง :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 275/13 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  36000

โทรศัพท์/โทรสาร :   044-558469

ผู้ประสานงาน (1) :  นายมิตรกร  สถิรพัฒนกุล

โทรศัพท์/โทรสาร :   044-558469     มือถือ 087-9582595

E-Mail  :  Chaiyaphum@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (2) :  นางธิติยา  คำแปล

โทรศัพท์/โทรสาร :   044-558469     มือถือ 087-8686296

E-Mail  : 

ผู้ประสานงาน (3) :  นายศิวัช  ชอบจิตร

โทรศัพท์/โทรสาร :   044-558469     มือถือ 080-4005414

E-Mail  : 

Website : http://www.facebook.com/notifications/

12.ชุมพร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077-613617 , 077-613644 โทรสาร : 077-613618 , 077-613644

ผู้ประสานงาน (1) : นางณันศภรณ์ นิลอรุณ

โทรศัพท์ : 077- 613617 โทรสาร : 077-613618  มือถือ : 061-4212638

ผู้ประสานงาน (2) : นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เทพ

โทรศัพท์ : 077- 613617 โทรสาร : 077-613618  มือถือ : 093-7399355

ผู้ประสานงาน (3) : นางคุณัชญา สมจิตร

โทรศัพท์ : 077- 613644 โทรสาร : 077-613644  มือถือ : 087-3387091

ผู้ประสานงาน (4) : นางสาวอัจรินทร์ เซ่งเจริญ

โทรศัพท์ : 077- 613644 โทรสาร : 077-613644  มือถือ : 084-8489584

Website : http://www.cpnedu.go.th

13.เชียงราย

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

เลขที่ 1036/38 ถนนสนามบิน  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์/ โทรสาร :   053-727230

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวสายพิน  จันทร์หนิ้ว

โทรศัพท์/ โทรสาร :   053-727230              มือถือ : 081-6030999

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวพรนภา  เขื่อนแก้ว

โทรศัพท์/ โทรสาร :   053-727230              มือถือ : 086-1801119

14. เชียงใหม่

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ผู้ประสานงาน (1) : นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

โทรศัพท์ : 053-111612 โทรสาร : 053-111612 มือถือ : 099-1414664

ผู้ประสานงาน (2) : นายเสริมศิษย์ พิมพันธ์ดี

โทรศัพท์ : 053-111612 โทรสาร : 053-111612 มือถือ : 081-9712038

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวชลธิดา อภิวัน

โทรศัพท์ : 053-111612 โทรสาร : 053-111612 มือถือ : 084-6151695

ผู้ประสานงาน (4) : นางสาวนภัทสกร พิทักษ์

โทรศัพท์ : 053-111612 โทรสาร : 053-111612 มือถือ : 081-9982193

15.ตรัง

ที่ตั้ง :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์/โทรสาร :  075-290136

ผู้ประสานงาน (1) : นายจีระวัฒน์  อาจเอี่ยม

โทรศัพท์/โทรสาร :  075-290136             มือถือ 086-5852352

E-Mail  :   liamtoh_t@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (2) :  นางธารารัตน์  ทองรัตน์

โทรศัพท์/โทรสาร :  075-290136             มือถือ 089-8733366

E-Mail  :  twins_bim@hotmail.com

16.ตราด

ที่ตั้ง :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

494 อาคาร Smart school โรงเรียนตราษตระการคุณ หมู่ที่ 8 ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

ผู้ประสานงาน (1) : นายธนะชัย อุปริรัตน์

โทรศัพท์ : 039-510742 โทรสาร : 039-510742 มือถือ : 081-9034172  

ผู้ประสานงาน (2) : นายอนุศิษฏ์ บุตรวงศ์

โทรศัพท์ : 039-510742 โทรสาร : 039-510742 มือถือ : 089-6057521 

E-Mail : trat@ksp.or.th

17.ตาก

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวพัชรา บัวเกตุ

โทรศัพท์ : 055-508520 โทรสาร : 055-508520 มือถือ : 085-0506008

E-Mail : tak@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (2) : นายวิโรจน์ ราชสุภา

โทรศัพท์ : 055-508520 โทรสาร : 055-508520 มือถือ : 085-0506008

E-Mail : tak2@ksp.or.th

18.นครนายก

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000

โทรศัพท์ : 037-639755 โทรสาร : 037-639755

ผู้ประสานงาน (1) : นางพัชรา เนื่องกำเหนิด

โทรศัพท์ : 037-639755 มือถือ : 089-4036471

ผู้ประสานงาน (2) : นายเอกรัฐ  ศรีม่วง

โทรศัพท์ : 037-639755 มือถือ : 081- 3771921

E-Mail : Eaxxkarat@gmail.com

 

19. นครปฐม

ที่ตั้ง :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เลขที่ 161/4   หมู่ที่ 1   ถนนเพชรเกษม  ตำบลพระประโทน  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์/โทรสาร :   034-310231

ผู้ประสานงาน (1) : นางมารศรี  ขันธควร

โทรศัพท์/โทรสาร :   034-310231     มือถือ 081-9869764

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) :  นายวรพุทธิ์   จอมแก้ว

โทรศัพท์/โทรสาร :   034-310231     มือถือ 086-709-9890

E-Mail  : woraput4328@gmail.com

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวปิยนุช  นามแสน

โทรศัพท์/โทรสาร :   034-310231     มือถือ 086-1680660

E-Mail  :  –

Website :  http://www.nptpeo.org/

20. นครพนม

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

139 อาคารศูนย์มิตรภาพนครพนม-ฮานอย ถนนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042-530820 โทรสาร : 042-530820

ผู้ประสานงาน (1) : นายปริญญา ธรเสนา

โทรศัพท์ : 042-530820 โทรสาร : 042-530820 มือถือ : 061-4131613

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวอัจจิยา ชัยมาโย

โทรศัพท์ : 042-530820 โทรสาร : 042-530820 มือถือ : 087-2288122

E-Mail : aji_1313@hotmail.com

Website : https://www.edunkp.go.th/

https://www.facebook.com/ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/งานคุรุสภาจังหวัดนครพนม

21. นครราชสีมา

ที่ตั้ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-300106

ผู้ประสานงาน (1) : นางสุจิตร ต่วนสูงเนิน

โทรศัพท์ : 044-300106 มือถือ : 081-7257345

ผู้ประสานงาน (2) : นายทัพพุ์นิธิศ ปิ่นภัคพูลลดา

โทรศัพท์ : 044-300106 มือถือ : 094-6687865

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวกัลย์กมล พลเคณ

โทรศัพท์ : 044-300106 มือถือ : 094-6687865

Website : http://www.npeo.go.th , http://www.facebook.com/kspkorat/

22.นครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

โทรศัพท์ : 075-3444400

ผู้ประสานงาน (1) : นายเจียร ทองนุ่น

โทรศัพท์ : 075-356552 มือถือ : 081-9793791

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวเนาวรัตน์ เมืองสง

โทรศัพท์ : 075-344400  มือถือ : 081-9634093

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวปัทมา ทรงสง่า

โทรศัพท์ : 075-344400  มือถือ : 087-2903504

Website : http://www.nstpeo.go.th , http://site.ksp.or.th/about.php?site=nakornsrithammaratch

http://www.facebook.com/งานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช

23.นครสวรรค์

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-200617

ผู้ประสานงาน (1) : นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์

โทรศัพท์ : 056-226456 มือถือ : 061-4142928

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาววันษา โฉมศรี

โทรศัพท์ : 056-200617 มือถือ : 089-5640668

ผู้ประสานงาน (2) : นางชนิกานต์ พวงสมบัติ

โทรศัพท์ : 056-200617 มือถือ : 081-7279259

24.นนทบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

บริเวณโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120

โทรศัพท์/โทรสาร :   02-1572368

ผู้ประสานงาน (1) : นายนพพร  พิพิธจันทร์

โทรศัพท์/โทรสาร :   02-1572368     มือถือ :  081-8486533

E-Mail  : 

ผู้ประสานงาน (2) : นายโชติ  ลิ่มเจียสหพงษ์

โทรศัพท์/โทรสาร :   02-1572368     มือถือ :  084-9580123

E-Mail  :

ผู้ประสานงาน (3) : นางอุบลพรรณ  หงส์สำเริง

โทรศัพท์/โทรสาร :   02-1572368     มือถือ :  090-5781434

E-Mail  :

25.นราธิวาส

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

เลขที่ 222 หมู่ที่ 10  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000

โทรศัพท์ : 073-530408               โทรสาร : 073-530408

ผู้ประสานงาน (1) : นางวินิพร  แซ่ฮ่ำ

โทรศัพท์ : 073-530408               โทรสาร : 073-530408

มือถือ 089-9755527

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวพรพิมล  จันทร์คง 

โทรศัพท์ : 073-530408               โทรสาร : 073-530408

มือถือ 081-8979588

E-Mail  :  rmiss_456@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (3) : นางจารุณี  ช่วยเกิด 

โทรศัพท์ : 073-530408               โทรสาร : 073-530408

มือถือ 084-0675558

E-Mail  :  zalilawatee@gmail.com

Website : www.narapeo.go.th

26.น่าน

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

506/2  ถนนสุมนเทวราช  ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ผู้ประสานงาน (1) : นางจิราภรณ์ สายสูง

โทรศัพท์ : 054-718946 มือถือ : 089-2611709

ผู้ประสานงาน (2) : นางสุกัญญา ฟ้าสาร

โทรศัพท์ : 054-718946 มือถือ : 088-2613839

27.บึงกาฬ 

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

511 หมู่ที่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-491829 โทรสาร : 042-491839

ผู้ประสานงาน (1) : ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี

โทรศัพท์ : 042-491829 โทรสาร : 042-491839 มือถือ : 081-9652989

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี

โทรศัพท์ : 042-490530 โทรสาร : 042-490530 มือถือ : 094-4931563

ผู้ประสานงาน (3) : นางวินัย ศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ : 042-490530 โทรสาร : 042-490530 มือถือ : 095-2517299

Website : https://site.google.com/site/moebk38/home  

28. บุรีรัมย์

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

โทรศัพท์ /โทรสาร :    044-634518

ผู้ประสานงาน (1) :  นางสาวกันตพร  วรรณโกษิตย์

โทรศัพท์ /โทรสาร :    044-634518      มือถือ :  065-5364453

E-Mail  : buriram@ksp.or.th/kan.vannakosit@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) :  นางชุติกาญจน์  ประเสริฐศรีศักดิ์

โทรศัพท์ /โทรสาร :    044-634518      มือถือ : 095-1782584 

E-Mail  :  buriram2@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (3) :  นางสาวอุบลรัตน์  นามปัญญา

โทรศัพท์ /โทรสาร :    044-634518      มือถือ : 082-0029246 

E-Mail  :  buriram4@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (4) :  นางสาวกัญญาพร  ผาดไธสง

โทรศัพท์ /โทรสาร :    044-634518      มือถือ : 087-8661794 

E-Mail  : 

29.ปทุมธานี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

ถนนปทุมธานีสายใน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์/โทรสาร :  02-5811011

ผู้ประสานงาน (1) :  นายพัฒนะ  งามสูงเนิน

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-5811011    มือถือ : 081-9728958

E-Mail  : 

ผู้ประสานงาน (2) :  นายเนรมิต    หงษ์น้อย

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-5811011    มือถือ : 085-3630707

E-Mail  :

30. ประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

329/1 หมู่ที่ 2 ถนนประจวบ – หว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ :  032-662044 โทรสาร : 032-662043

ผู้ประสานงาน (1) : นายบุญเทียม อังสวัสดิ์

โทรศัพท์ : 032-662044 โทรสาร : 032-662043 มือถือ : 061-4128798

ผู้ประสานงาน (2) : นายสมสันต์ ลือกำลัง

โทรศัพท์ : 032-662044 โทรสาร : 032-662043 มือถือ : 061-4215476

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ

โทรศัพท์ : 032-662044 โทรสาร : 032-662043 มือถือ : 086-5318987

ผู้ประสานงาน (4) : นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า

โทรศัพท์ : 032-662044 โทรสาร : 032-662043 มือถือ : 094-6156232

ผู้ประสานงาน (5) : นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร

โทรศัพท์ : 032-662044 โทรสาร : 032-662043 มือถือ : 098-8858910

31.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037-452746 โทรสาร : 037-452746

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวธันยรัศมิ์ สมบูรณ์พงศ์

โทรศัพท์ : 037-452746 โทรสาร : 037-452746 มือถือ : 094-8794232

E-Mail : kspprachinburi@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นายวงศกร ตั้งทรงจิตร

โทรศัพท์ : 037-452746 โทรสาร : 037-452746 มือถือ : 062-6465359

E-Mail : saxfordkun@gmail.com

Website : https://www.facebook.com/kspprachin/ , https://www.facebook.com/pecprachinburi

32.ปัตตานี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-420308 โทรสาร : 073-330736

ผู้ประสานงาน (1) : นายชูสิน วรเดช

โทรศัพท์ : 073-330736 มือถือ : 061-4212857

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวสามียะห์ ยาแม

โทรศัพท์ : 073-420308 มือถือ : 087-3946246

ผู้ประสานงาน (3) : นางศุภลักษณ์ เบ็ญฮาวัน

โทรศัพท์ : 073-420308 มือถือ : 080-7088913

ผู้ประสานงาน (4) : นายมูฮำหมัดไฮมี ดาหาลี

โทรศัพท์ : 073-420308 มือถือ : 083-3981712

Website : http://www.edu-pattani.org/home/ , http://www.facebook.com/PattaniEduOffice

33.พระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

222/242 หมู่ 6 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035-387405 ต่อ 14 โทรสาร : 035-387406

ผู้ประสานงาน (1) : นายอารักษ์ พัฒนถาวร

โทรศัพท์ : 035-387405 มือถือ : 081-3027634

ผู้ประสานงาน (2) : นางสมพร ไกรทัศน์

โทรศัพท์ : 035-387405 มือถือ : 081-4340496

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาววลี ชุมพร

โทรศัพท์ : 035-387405 ต่อ 14 มือถือ : 089-7691865

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวกนกวรรณ พลูทรัพย์

โทรศัพท์ : 035-387405 ต่อ 12 มือถือ : 064-9740900

Website : http://www.aya.moe.go.th/

https://www.facebook.com/pg/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

34.พะเยา

ที่ตั้ง :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เลขที่ 588  หมู่ที่  11  ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์/ โทรสาร :  054-430931

ผู้ประสานงาน (1) : นายจักรพงษ์  โนเมืองใจ

โทรศัพท์ :  054-430931     มือถือ 084-0453315

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวกาญจนา  ครองไชย

โทรศัพท์ :  054-430931     มือถือ 081-2671297

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวนวรัตน์  สุทธิแก้ว

โทรศัพท์ :  054-430931     มือถือ 087-1828632

E-Mail  :  –

35.พังงา

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวพรทิพย์ ประสิว

โทรศัพท์ : 076-410280 โทรสาร :  076-412024 มือถือ : 087-0530324

E-Mail : phangnga@ksp.or.th

36.พัทลุง

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  93000

โทรสาร :   074-829513       โทรสาร :   076-4606718

ผู้ประสานงาน (1) :  นายจิต   แก้วทิพย์

โทรศัพท์ :  074-829513     มือถือ 089-8786221

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) :  นายนเรนทร์  จันทร์เทพ

โทรสาร :   074-829513       โทรสาร :   076-4606718

มือถือ : 081-5431526

E-Mail  :  yesza2515@gmail.com

ผู้ประสานงาน (3) :  นายกิตติชัย  เกตุนิ่ม

โทรสาร :   074-829513       โทรสาร :   076-4606718

มือถือ :  088-04232126

E-Mail  :  phatthalung2@ksp.or.th

Website : www.phatthalung1.go.th/phatthalung_Edu/

37.พิจิตร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  66000

ผู้ประสานงาน (1) :  นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร

โทรศัพท์ : 056-039876 โทรสาร : 056-039876 มือถือ : 081-3249579

ผู้ประสานงาน (2) :  นายธนู อักษร

โทรศัพท์ : 056-039876 โทรสาร : 056-039876 มือถือ : 081-9539233

ผู้ประสานงาน (3) :  นางสาวณภัทธกาญจน์ พรหมจีน

โทรศัพท์ : 056-619683 โทรสาร : 056-619683 มือถือ : 093-1309618

E-Mail : nutjung_promjeen2009@hotmail.com

Website : www.phichit1.go.th

38.พิษณุโลก

ที่ตั้ง :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์ : 055-906423 โทรสาร : 055-906423

ผู้ประสานงาน (1) : นางรัชฎาภรณ์ วรรณทอง

โทรศัพท์ : 055-906423 โทรสาร : 055-906423 มือถือ : 081-3790605

E-Mail : phitsanulok2@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (2) : นางสุจิตรา เหล็กขำ

โทรศัพท์ : 055-906423 โทรสาร : 055-906423 มือถือ : 080-6873831

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวรุจิรัตน์ ชาลีฟอง

โทรศัพท์ : 055-906423 โทรสาร : 055-906423 มือถือ : 081-8793953

Website : http://www.plkmoe.go.th

https://www.facebook.com/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

39.เพชรบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

264 หมู่ 2 ถนนคีรีรัถยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-401445 โทรสาร : 032-401446

ผู้ประสานงาน (1) : นายกนก ปิ่นตบแต่ง

โทรศัพท์ : 032-401445 โทรสาร : 032-401446 มือถือ : 061-4127736

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง

โทรศัพท์ : 032-4014455 โทรสาร : 032-401446 มือถือ : 095-4745533

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวนุศรา อยู่เย็น

โทรศัพท์ : 032-4014455 โทรสาร : 032-401446 มือถือ : 086-8015617

ผู้ประสานงาน (4) : นายปราการ ศรีวรนารถ

โทรศัพท์ : 032-4014455 โทรสาร : 032-401446 มือถือ : 085-1864766

Website : https://sites.google.com/a/petburi.go.th/petburi/  

40. เพชรบูรณ์

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056-713342 โทรสาร : 056-713342

ผู้ประสานงาน (1) : นายภูวนาท มูลเขียน

โทรศัพท์ : 056-029659 กด 1 โทรสาร : 056-029659 กด 1 มือถือ : 087-1981990

ผู้ประสานงาน (2) : ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา

โทรศัพท์ : 056-029659 กด 2 โทรสาร : 056-029659 กด 2 มือถือ : 081-0420464

ผู้ประสานงาน (3) : นายชาตรี ชาตินันทน์

โทรศัพท์ : 056-029659 กด 8 โทรสาร : 056-029659 กด 8 มือถือ : 081-5328774

ผู้ประสานงาน (4) : นายชวลิต ทองบุญตา

โทรศัพท์ : 056-713342 โทรสาร : 056-713342 มือถือ : 087-7724428

ผู้ประสานงาน (5) : นางปราชญ์พิชญา ทองบุญตา

โทรศัพท์ : 056-713342 โทรสาร : 056-713342 มือถือ : 087-7724428

ผู้ประสานงาน (6) : นางสาววธิดา วลัย

โทรศัพท์ : 056-713342 โทรสาร : 056-713342 มือถือ : 083-9594152

Website : http://www.pnbpeo.go.th

41.แพร่ 

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

149 โรงเรียนบ้านแต (กวีราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 1 ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่

จังหวัดแพร่ 54000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวประไพพร อุทธิยา

โทรศัพท์ : 054-598271 โทรสาร : 054-598271 ถือ : 093-139-0712

E-Mail : paipornuty@yahoo.co.th

ผู้ประสานงาน (2) : นางกนกวรรณ มะลิ

โทรศัพท์ : 054-598271 โทรสาร : 054-598271 ถือ : 088-2602342

E-Mail : kanokmali@hotmail.com

42.ภูเก็ต

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ผู้ประสานงาน (1) : นายสุทัศน์ แก้วพูล

โทรศัพท์ : 076-211428 ต่อ 15 มือถือ : 062-5931303

ผู้ประสานงาน (2) : นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร

โทรศัพท์ : 076-211428 ต่อ 15 มือถือ : 089-9732130

ผู้ประสานงาน (3) : นายอนิรุต ใสสอาด

โทรศัพท์ : 076-211428 ต่อ 14 มือถือ : 087-0304607

43. มหาสารคาม

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

85  ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ผู้ประสานงาน (1) : นายอดิศักดิ์ มนตรี

โทรศัพท์ : 043-723616 โทรสาร : 043-721626 มือถือ : 086-8593200

44.มุกดาหาร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

ผู้ประสานงาน (1) : นายเสถียร แสนอุบล

โทรศัพท์ : 042-620937 โทรสาร : 042-620937 มือถือ : 061-4131856

ผู้ประสานงาน (2) : นางธนัชพร มะโนขันธ์

โทรศัพท์ : 042-620937 โทรสาร : 042-620937 มือถือ : 062-7265444

E-Mail : tanutcha1577@gmail.com

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวทิวาภรณ์ เสียงล้ำ

โทรศัพท์ : 042-620937 โทรสาร : 042-620937 มือถือ : 084-3761250

E-Mail : mukdahan@ksp.or.th

45.แม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 98/1 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ :   053-615933               โทรสาร :   053-611660

ผู้ประสานงาน (1) :  นายสมภูมิ   ธรรมายอดดี

โทรศัพท์ :   053-615933               โทรสาร :   053-611660

มือถือ 092-4198997

E-Mail  :   

ผู้ประสานงาน (2) :  นางสาวอรทัย  ขวาแซ้น

โทรศัพท์ :   053-615933               โทรสาร :   053-611660

มือถือ 087-1920020

E-Mail  : maehongson@ksp.or.th

46.ยโสธร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

ผู้ประสานงาน (1) : นางวิชชุดา นรศรี

โทรศัพท์ : 045-756629 โทรสาร : 045-756629 มือถือ : 097-9456962

E-Mail : yasothon2@ksp.or.th

Website : http://site.ksp.or.th/home.php?site=yasothorm

47.ยะลา   

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

ผู้ประสานงาน (1) : นายทวีศักดิ์ เกื้อพะระ

โทรศัพท์ : 073-299310 โทรสาร : 073-299310 มือถือ : 088-7925023

E-Mail : thaweekun2011@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวนันท์ชญาน์ เสือสิงห์

โทรศัพท์ : 073-299310 โทรสาร : 073-299310 มือถือ : 081-7667230

Website : http://yalaedu.go.th/th/

48.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

501 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ผู้ประสานงาน (1) : นายสุชาติ แสนภูมิ

โทรศัพท์ : 043-501508 โทรสาร : 043-501508 มือถือ : 089-7759861 

E-Mail : chart.kr@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวอิจฉราภร มะอาจเลิศ

โทรศัพท์ : 043-501508 โทรสาร : 043-501508 มือถือ : 092-6323966

E-Mail : chart.kr@gmail.com  

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวพชรพร สุขรัตน์

โทรศัพท์ : 043-501508 โทรสาร : 043-501508 มือถือ : 089-4261998

E-Mail : roi_et3@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (4) : นางสาวพรรณธิพา แก้วนาเหนือ

โทรศัพท์ : 043-501508 โทรสาร : 043-501508 มือถือ : 084-2909857

E-Mail : roi_et1@ksp.or.th

Website : roietpeo.go.th

49.ระนอง

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

เลขที่ 2/10 หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์/ โทรสาร : 077-880747

ผู้ประสานงาน (1) :  นางสรวีย์  แสงเงิน

โทรศัพท์/ โทรสาร : 077-880747             มือถือ 089-6523885

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) :  นางนลินี   จันทวี

โทรศัพท์/ โทรสาร : 077-880747             มือถือ 091-1496514

E-Mail  :  Ranong@ksp.or.th

50.ระยอง

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

104/10 อาคาร 70 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะลอย ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 21000

ผู้ประสานงาน (1) : นางวิภากมล จันทร์ส่อง

โทรศัพท์ : 038-015701 โทรสาร : 038-015702 มือถือ : 096-9171635

E-Mail : kaew.san30@gmail.com

Website : www.rayongpeo.go.th

51.ราชบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 70000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวราตรี โกมลเปริน

โทรศัพท์ : 032-206934 โทรสาร : 032-206934 มือถือ : 062-4430184

E-Mail : reetra_dam@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวจิรานุช แสงฮวด

โทรศัพท์ : 032-206934 โทรสาร : 032-206934 มือถือ : 085-0588971

E-Mail : ratchaburi2@ksp.or.th

52.ลพบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

บริเวณโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036-776884 โทรสาร : 036-776884

ผู้ประสานงาน (1) : นายปัญญา แก้วเหล็ก

โทรศัพท์ : 036-776884 โทรสาร : 036-776884 มือถือ : 089-9003232

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์

โทรศัพท์ : 036-776884 โทรสาร : 036-776884 มือถือ : 089-1282859

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาววรางคณา สิทธิวรยศ

โทรศัพท์ : 036-776884 โทรสาร : 036-776884 มือถือ : 089-0908670

Website : https://www.lripeo.go.th , https://www.facebook.com/ksp.lopburi1/

53.ลำปาง

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

131 ถนนพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054-260306 โทรสาร : 054-260306

ผู้ประสานงาน (1) : นายบรรพ์ ใสแจ่ม

โทรศัพท์ : 054-821501-2 โทรสาร : 054-821503 มือถือ : 089-8507988

ผู้ประสานงาน (2) : นายธนาวัฒน์ คำราช

โทรศัพท์ : 054-821501-2 โทรสาร : 054-821503 มือถือ : 081-9572673

E-Mail : kamrat2673@gmail.com

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวกัลยาณี   ขาลสุวรรณ

โทรศัพท์ : 054-260306 โทรสาร : 054-260306 มือถือ : 092-3944992

E-Mail  : lampang@ksp.or.th

54.ลำพูน

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

65/3 หมู่ที่ 4  ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์

โทรศัพท์ : 053-096286 มือถือ : 081-5682011

ผู้ประสานงาน (2) :  นางพรทิพย์ ชีพนุรัตน์

โทรศัพท์ : 053-096286 มือถือ : 086-2235418

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวกรภัทร์ ภูสง่า

โทรศัพท์ : 053-096286 มือถือ : 089-4512899

ผู้ประสานงาน (4) :  นางสาวณัฐกานต์ มูลรัตน์

โทรศัพท์ : 053-096286 มือถือ : 088-2601489

ผู้ประสานงาน (5) : นางสาวศรัญญา เขยกลาง

โทรศัพท์ : 053-096286 มือถือ : 080-1318224

Website : http://region3.prd.go.th.prlpn// 

55.เลย

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาจังหวัดเลย

เลขที่ 99/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์/โทรสาร :   042-870614

ผู้ประสานงาน (1) : นายศุภชัย  จันปุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร :   042-870614     มือถือ 089-9445567

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาววสุธา    พรมลา

โทรศัพท์/โทรสาร :   042-870614     มือถือ 091-0531901

E-Mail  :  –

Website :  www.loeipeo.go.th/web/

                www.facebook.com/ksploei1

                www.facebook.com/sortorjorloei/

56.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ :  045-614015              โทรสาร :   045-614019

ผู้ประสานงาน (1) :  นายอุดมศักดิ์   เพชรผา

โทรศัพท์ :  045-614015              โทรสาร :   045-614019

มือถือ 081-0668821

E-Mail  :  –

ผู้ประสานงาน (2) :  นายนนทน์ธวัฒน์   พิมพ์ชัย

โทรศัพท์/โทรสาร :  045-826500              มือถือ 088-5745116

E-Mail  :  sisaket4@ksp.or.th

57.สกลนคร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ (งานคุรุสภา) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-707856 โทรสาร : 042-712515

ผู้ประสานงาน (1) : นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร มือถือ : 081-7328071

ผู้ประสานงาน (2) : นายสังวลาย์ ศรีโคตร มือถือ : 061-9749479

ผู้ประสานงาน (3) : นางเกษดาพร ชมภูพื้น มือถือ : 094-2707722

ผู้ประสานงาน (4) : นางพิสมัย เลขาโสภณ มือถือ : 086-9961308

ผู้ประสานงาน (5) : นางสุพัตตรา ชาทิพฮด มือถือ : 063-7355548

58.สงขลา

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

เลขที่ 173  หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ :  074-370464 , 074-312539    โทรสาร :   074-370464 , 074-321175

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวนวมล  บุญยก

โทรศัพท์ :  074-370464 , 074-312539    โทรสาร :   074-370464 , 074-321175

มือถือ 086-5986561

E-Mail  :  navamon.b@gmail.com , songkhla@ksp.or.th

Website :  www.spe.go.th

               https://www.facebook.com/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

59.สตูล

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

อาคารหอสมุดกลาง โรงเรียนสตูลวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล

จังหวัดสตูล  91000

ผู้ประสานงาน (1) : นายกุลทรัพย์ คชฤทธิ์

โทรศัพท์ : 074-799177 มือถือ : 082-4283156

E-Mail : icemansatun@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา

มือถือ : 087-9673559 E-Mail : su_marasa@hotmail.com

60.สมุทรปราการ

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ผู้ประสานงาน (1) : นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์

โทรศัพท์ : 02-1172386 โทรสาร : 02-1305965 มือถือ : 061-4127392

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวษิญาดา แก้วสดแสง

โทรศัพท์ : 02-1305965 โทรสาร : 02-1305965 มือถือ : 089-4413670

E-Mail : samutprakan@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวชลิตา พนเจริญสวัสดิ์

โทรศัพท์ : 02-1305965 โทรสาร : 02-1305965 มือถือ : 080-0480239

E-Mail : samutprakan2@ksp.or.th

Website : http://site.ksp.or.th/home.php?site=samutprakarn

https://www.facebook.com/kspsamutprakan

61.สมุทรสงคราม

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

140 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034-710464 โทรสาร : 034-710464

ผู้ประสานงาน (1) : นายกริช นุ่มวัด

โทรศัพท์ : 034-710464 โทรสาร : 034-710464 มือถือ : 061-4212518

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวกาณดา อรุณวุฒิพงศ์

โทรศัพท์ : 034-710464 โทรสาร : 034-710464 มือถือ : 098-3265391

Website : http://www.ops-office.moe.go.th/eoffice

http://pr.prd.go.th/samutsongkhram

http://www.facebook.com/prdsongkhram  

62.สมุทรสาคร

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ประสานงาน (1) : นางดวงจันทร์ บุญตานนท์

โทรศัพท์ : 034-4291845 ต่อ 13-14 โทรสาร : 034-429187 มือถือ : 089-1844775

 E-Mail : dj_boontanon@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา

โทรศัพท์ : 034-4291845 ต่อ 13-14 โทรสาร : 034-429187 มือถือ : 086-8136664

E-Mail : kung_spp@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (3) : นางพรพิมล เนาวะมาตย์

โทรศัพท์ : 034-4291845 ต่อ 13-14 โทรสาร : 034-429187 มือถือ : 084-3889830

E-Mail : oom25111@gmail.com

Website : www.skn-peo.go.th , www.sknpeo-meo.go.th

E – Mail : sknpeo@gmail.com

63.สระแก้ว

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037-247390

ผู้ประสานงาน (1) : นายไสว สารีบท

โทรศัพท์ : 037-247390 มือถือ : 081-7941102

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวปาณิสา พูลสำราญ

โทรศัพท์ : 037-247390 มือถือ : 080-2880514

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวศศิรดี แดงภักดี

โทรศัพท์ : 037-247390 มือถือ : 081-7829811

Website : https://kspsk2.wordpress.com

https://www.facebook.com/ksp.moe.sk/

http://www.moesk.go.th

64.สระบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

437/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 036-298660 โทรสาร : 036-298660

ผู้ประสานงาน (1) : นายรังสรรค์ อินทพันธ์

โทรศัพท์ : 036-351832 มือถือ : 098-271-5958

ผู้ประสานงาน (2) : นางอำไพพจน์ สวัสดิ์ดล

โทรศัพท์ : 036-298660 มือถือ : 086-9783738

Website : http://www.saraburipeo.go.th/

65.สิงห์บุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : 036-573460

ผู้ประสานงาน (1) : นายสุเมธี จันทร์หอม

โทรศัพท์ : 036-573460 มือถือ : 081-8536020

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวลลิตา เพิงสงเคราะห์

โทรศัพท์ : 036-573460 มือถือ : 081-5811908

E-Mail : Sandy-sine@hotmail.com

Website : http://www.singprovincial.go.th/index.php

66.สุโขทัย

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

เลขที่ 1/41 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ :  055-615675        โทรสาร :   055-615675

ผู้ประสานงาน (1) :  นางธารินี  รัตนพล

โทรศัพท์ : :  055-615675        มือถือ :  083-636-6235

 E-Mail  :   –

ผู้ประสานงาน (2) :  นางสาวสุดารัตน์  เดชะปรากรม

โทรศัพท์ :  055-615675        มือถือ  086-643-4626

E-Mail  :   –

67.สุพรรณบุรี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035-525306

ผู้ประสานงาน (1) : นายวีระ ทวีสุข มือถือ : 086-3823227

ผู้ประสานงาน (2) : นายทศพล มากระจัน มือถือ : 087-0804063

E-Mail : suphanburi@ksp.or.th

68.สุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ผู้ประสานงาน (1) : นายชุมพล ศรีสังข์

โทรศัพท์ : 077-203251 โทรสาร : 077-203251 มือถือ : 093-5787087

E-Mail : srisung2502@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางปาริชาติ รัตนรักษ์

โทรศัพท์ : 077-203251 โทรสาร : 077-203251 มือถือ : 083-5940915

E-Mail : tup-teain99@hotmail.com

ผู้ประสานงาน (3) : นางอรนุช ปิติสุข

โทรศัพท์ : 077-203251 โทรสาร : 077-203251 มือถือ : 080-5273534

E-Mail : suratthani.ksp.or.th

Website : http://suratpeo.com

69.สุรินทร์

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข

โทรศัพท์ : 044-558469 มือถือ : 080-4764446

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวมีนา แก้วลอย

โทรศัพท์ : 044-558469 มือถือ : 096-4692989

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวอลิษา สุบินชัย

โทรศัพท์ : 044-558469 มือถือ : 061-0246788

Website : https://www.facebook.com/Kurusapa32000Surin

70.หนองคาย

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

ผู้ประสานงาน (1) : นางสาวมัธยม ลิมมะณีประเสริฐ

โทรศัพท์ : 042-141529 โทรสาร : 042-141529 มือถือ : 089-7110624

E-Mail : nogkhai@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวชนัฐกานต์ พืชผักหวาน

โทรศัพท์ : 042-141529 โทรสาร : 042-141529 มือถือ : 085-8582993

E-Mail : nogkhai2@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวรัชนิกร หมอยาเก่า

โทรศัพท์ : 042-141529 โทรสาร : 042-141529 มือถือ : 091-8639356

E-Mail : ratchani05@gmail.com

71.หนองบัวลำภู

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  39000

ผู้ประสานงาน (1) : นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง

โทรศัพท์ : 042-315615 โทรสาร : 042-315616 มือถือ : 061-4131379

E-Mail : chot2503@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวศิริบังอร สาคุณ

โทรศัพท์ : 042-315412 โทรสาร : 042-315412 มือถือ : 089-5186695

E-Mail : Siribungorn.ae@gmail.com

72.อ่างทอง

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 16000

ผู้ประสานงาน (1) :  นายสุดใจ มอญรัต

โทรศัพท์ : 035-610447 โทรสาร: 035-610447 มือถือ : 098-251-3455

E-Mail  : angthong@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (2) :  นางสาววันทนีย์ ไถ้เงิน

โทรศัพท์ : 035-610447 โทรสาร: 035-610447 มือถือ 097-9729157

E-Mail : angthong@ksp.or.th

ผู้ประสานงาน (3) :  นางสาวกรรณิการ์ ขวัญเกตุ

โทรศัพท์ : 035-610447 โทรสาร: 035-610447 มือถือ : 085-1170114

E-Mail : angthong@ksp.or.th

73.อำนาจเจริญ

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ถนนเอนกอำนาจ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045-525767 โทรสาร : 045-525727

ผู้ประสานงาน (1) : นายตั้ง อสิพงษ์

โทรศัพท์ : 045-525767 โทรสาร : 045-525727 มือถือ : 091-7250088

ผู้ประสานงาน (2) : นายเสรี ตุ้มอ่อน

โทรศัพท์ : 045-525767 โทรสาร : 045-525727 มือถือ : 084-8350959

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาวจรัญญา พายุบุตร

โทรศัพท์ : 045-525767 โทรสาร : 045-525727 มือถือ : 081-5303339

ผู้ประสานงาน (4) : นายนิรุตติ์ นวลอินทร์

โทรศัพท์ : 045-525767 โทรสาร : 045-525727 มือถือ : 084-6071129

74.อุดรธานี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

260 หมู่ 1 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

ผู้ประสานงาน (1) : นายประกอบ จันทรทิพย์

โทรศัพท์ : 042-292041 โทรสาร : 042-292041 มือถือ : 081-0584141

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวสุนิสา ชมภูฆัง

โทรศัพท์ : 042-219357 โทรสาร : 042-219357 มือถือ : 084-9817711

Website : https://www.udon.sueksa.go.th/web/ 

75.อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ :  055-479646          โทรสาร :   055-429276

ผู้ประสานงาน (1) :  นายอมรศักดิ์   ปิ่นทอง

โทรศัพท์ :  055-429276          มือถือ 061-414-2491 , 093-137-6422
E-Mail  :   –

ผู้ประสานงาน (2) :  นางประกาย   ศรีคำ

โทรศัพท์ :  055-429276          มือถือ 093-224-5941

E-Mail  :   –

ผู้ประสานงาน (3) :  นางสาวปทิตตา   ปิยมนวณิช

โทรศัพท์ :  055-429276          มือถือ 090-686-9984

E-Mail  :   –

76.อุทัยธานี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

ผู้ประสานงาน (1) : นายรณชัย ทัดช่อม่วง

โทรศัพท์ : 056-510601 โทรสาร : 056-512388 มือถือ : 087-8514485

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวปณัฏฎา ขัณกสิกร

โทรศัพท์ : 056-510667 โทรสาร : 056-510667 มือถือ : 081-0418014 

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวจิรพรรณ มากวงษ์

โทรศัพท์ : 056-510667 โทรสาร : 056-510667 มือถือ : 086-2027880

77.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 440 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-240143       โทรสาร : 045-240144

ผู้ประสานงาน (1) : นายชาตรี  ปุระมงคล

โทรศัพท์ : 045-240143        โทรสาร : 045-240144

มือถือ : 061-4213961

 E-Mail :

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาวนันท์นภัส  ชูแก้ว

โทรศัพท์ : 045-240143        โทรสาร : 045-240144

มือถือ : 089-5155420

 E-Mail :

ผู้ประสานงาน (3) : นางสาววิลาสิณี  แสงกล้า

โทรศัพท์ : 045-240143 โทรสาร : 045-240144

มือถือ : 090-1101109

 E-Mail :

Website : www.web.moe.go.th/ubnpeo

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25640.6 MiB619