NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยองค์กร/หน่วยงาน (DOC)1.6 MiB961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ ประกาศผลรางวัลประกวดคลิปสั้น “เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู”
183.9 KiB
310 Downloads
Details
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ "ครูยิ่งคุณ" ประจำปี 2558
674.6 KiB
1939 Downloads
Details
รายละเอียดการประกวด เล่าเรื่องด้วยหัวใจ  “จาก ศิษย์ ถึง ครู”  โครงการประกวดคลิปเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ถึงคุณครู    ในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
141.8 KiB
924 Downloads
Details
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจีกรี
2.1 MiB
468 Downloads
Details