ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB397
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB667
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB345
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB388
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB134
เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ "The New Normal School 2 การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ "0.4 MiB150
เสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ "THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19"0.5 MiB146
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB167
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB165
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB163
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB429
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB142
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB155
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB156
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB227
เสวนา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่ได้อย่างไร"3.3 MiB139
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB165
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB158
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB146
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB149
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB201
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB249
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB125
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB276
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB113
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB341
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB920
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25640.6 MiB619
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1134
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2512
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1179
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1414
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB1039
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB1046
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB189
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB269
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB421
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB584
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB226
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB3925
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB7280
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB4055
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB172
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB185
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB310
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB281
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB145
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB144
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB171
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB491
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB196
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB423
7. กฤตภาคข่าว
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB141
12. คมชัดลึก142 KiB144
13. คมชัดลึก244 KiB156
16. ไทยรัฐ45 KiB155
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB153
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB196
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB170
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB249
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB165
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB146
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB165
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB151
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB155
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB171
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB148
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB151
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB139
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB167
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB138
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB147
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB149
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB150
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB146
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB169
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB181
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB160
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB136
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB157
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB181
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB143
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB120
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB139
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB138
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB151
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB155
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB191
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB225
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB212
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB183
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB144
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB169
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB169
50. TNN16-ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปรับรับดิจิทัลออนไลน์0.5 MiB126
15. สยามรัฐ0.8 MiB178
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB158
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB187
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB153
10. เดลินิวส์1.1 MiB158
11. เดลินิวส์1.1 MiB149
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB223
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB127
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB183
20140913 757x3150.2 MiB179
Bangkokpost0.3 MiB161
Matichon0.8 MiB167
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB144
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB153
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB149