ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB667
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB388
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB345
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB397
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB134
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB146
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB429
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB227
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB163
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB142
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB155
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB156
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB165
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB149
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB165
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB167
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB158
เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ "The New Normal School 2 การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ "0.4 MiB150
เสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ "THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19"0.5 MiB146
เสวนา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่ได้อย่างไร"3.3 MiB139
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB201
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB249
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB113
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB920
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB275
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB341
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB125
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25640.6 MiB619
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2512
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1414
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1134
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1179
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB1039
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB269
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB421
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB1046
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB189
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB584
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB226
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB3925
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB7280
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB4055
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB172
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB196
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB281
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB144
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB145
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB171
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB490
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB422
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB185
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB310
7. กฤตภาคข่าว
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB155
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB149
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB146
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB148
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB136
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB160
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB157
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB151
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB181
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB171
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB151
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB139
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB165
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB170
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB249
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB150
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB169
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB141
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB167
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB138
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB165
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB196
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB153
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB153
10. เดลินิวส์1.1 MiB158
11. เดลินิวส์1.1 MiB149
12. คมชัดลึก142 KiB144
13. คมชัดลึก244 KiB156
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB158
15. สยามรัฐ0.8 MiB178
16. ไทยรัฐ45 KiB155
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB225
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB212
50. TNN16-ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปรับรับดิจิทัลออนไลน์0.5 MiB126
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB223
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB155
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB120
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB183
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB191
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB169
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB181
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB144
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB143
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB138
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB187
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB151
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB139
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB147
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB169
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB146
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB127
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB183
20140913 757x3150.2 MiB179
Bangkokpost0.3 MiB161
Matichon0.8 MiB167
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB144
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB153
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB149