ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB569
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB320
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB281
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB315
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB87
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB96
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB321
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB176
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB109
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB95
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB104
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB106
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB113
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB96
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB118
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB113
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB105
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB145
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB151
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB56
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB763
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB186
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB253
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB74
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2400
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1338
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1057
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1098
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB946
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB201
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB315
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB927
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB138
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB505
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB165
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB3536
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB6663
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB3650
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB111
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB139
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB155
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB87
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB92
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB113
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB401
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB342
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB133
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB170
7. กฤตภาคข่าว
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB97
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB97
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB95
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB96
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB91
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB104
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB104
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB99
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB124
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB116
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB97
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB90
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB115
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB115
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB178
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB98
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB109
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB89
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB112
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB94
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB109
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB135
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB98
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB96
10. เดลินิวส์1.1 MiB100
11. เดลินิวส์1.1 MiB95
12. คมชัดลึก142 KiB92
13. คมชัดลึก244 KiB95
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB102
15. สยามรัฐ0.8 MiB119
16. ไทยรัฐ45 KiB105
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB152
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB139
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB150
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB105
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB62
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB111
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB118
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB96
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB118
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB97
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB95
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB91
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB133
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB103
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB89
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB92
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB114
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB96
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB67
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB123
20140913 757x3150.2 MiB122
Bangkokpost0.3 MiB107
Matichon0.8 MiB107
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB94
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB97
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB95